Naseva – nautasektorin terveydenhuollon seurantajärjestelmä

Naseva on meijereiden ja teurastamoiden ylläpitämä terveydenhuollon seurantajärjestelmä. Sen avulla meijerit, teurastamot, nautatilat, eläinlääkärit sekä muut valtuutetut yhteistyötahot voivat dokumentoida, hallinnoida ja kehittää elintarviketurvallisuuteen, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tietoja ja toimia. Tilan valtuuttamat teurastamot ja meijerit voivat tarkastella valtuutuksen antaneiden tilojen tietoja. Liittyminen järjestelmään on vapaaehtoista, siihen kuului vuoden 2015 lopussa 58% ja vuoden 2018 lopussa 71% kaikista nautatiloista ja 93 % tuotosseurannan maidontuotantotiloista ja eläinmäärältään yli 100 naudan tuotosseurantakarjoista jo kaikki (2017: 98%). Nasevaa hallinnoi Eläinten terveys ETT ry.

Nasevan kattavuus Suomen maito- ja nautakarjatiloista

2015 1.2.2018
Eläinmäärä Tiloja yhteensä Tiloja Nasevassa Nasevan osuus kaikista tiloista (%) Tiloja yhteensä Tiloja Nasevassa Nasevan osuus kaikista tiloista (%)
alle 25 2656 483 18 2237 583 26
25-50 3649 1953 54 3021 2033 67
51-100 3418 2494 73 3098 2540 82
101-200 1853 1597 86 1779 1646 93
yli 200 721 652 90 783 729 93
yhteensä 12297 7179 58 10918 7531 69

Lähde: 2015 – ETT, Ruokaketjuhanke 2015-2017 loppuraportti, Linkki raporttiin; 2018 – ETT

Nasevan tehtävänä on edistää terveydenhuollon kansallisen tason toteutumista suomalaisilla nautatiloilla sekä kehittää ja ylläpitää tietokantaa niistä nautatiloista, jotka liittyvät kansalliseen terveyden-huoltoon. Nasevasta löytyvät koontiraportti utaretulehdustutkimustuloksista ja tilan eläinliikennettä ja kuolleisuutta kuvaavat raportit sekä lihantarkastustiedot. Myös tutkimustulokset tarttuvista taudeista tallennetaan Nasevaan. Nasevan avulla seurataan myös lääkkeiden käyttöä ja käytön syitä.

Terveydenhuoltosopimuksen mukaisesti eläinlääkäri tekee tilalla terveydenhuollon vuosikatsauksen ja – suunnitelman vähintään kerran vuodessa ja tallentaa tiedot rekisteriin. Nasevan avulla seurataan tiloilla tehtyjä terveydenhuoltokäyntejä. Käynneillä arvioidaan eri ikäryhmien olosuhteita, terveyttä ja käyttäytymistä Welfare Quality®- periaatteita mukaillen. Lisäksi käynnillä tarkastellaan tarttuvien tautien esiintymistä, tautisuojaustoimia, rehuhygieniaa sekä jäämien hallintaa.

Tilalla harjoitetaan järjestelmällistä tuotanto- ja terveysseurantaa. Tilalla noudatetaan lakisääteisiä vaatimuksia eläinten lääkityksistä ja hoidoista. Antibioottihoidon varoajan päätyttyä lypsylehmän maidon jäämättömyys todetaan Eviran hyväksymällä testillä ja testin tulos kirjataan. Tilalla noudatetaan eläinsuojelusäädöksiä, jonka tilanteen eläinlääkäri dokumentoi terveydenhuoltokäynnillä. Tilalla ei ole BVD –virusta erittäviä eläimiä ja ei ole todettu salmonellatartuntoja.

Laadun perustan muodostavat lakisääteiset asiat, jotka koskevat lääkityksiä, eläinten olosuhteita sekä maidontuotantohygieniaa. Kansalliset, lakitason ylittävät laatutekijät perustuvat perinteisiin suomalaisiin toimintatapoihin koskien jäämä- ja tautihallintaa, maidon ja lihan teknistä ja mielikuvalaatua sekä tilan ja eläinlääkärin terveydenhuoltotoimintaa. Nasevan yhtenä tehtävänä on dokumentoida terveydenhuollon tuottamaa laatutietoa.

 

Linkit


Eläinten terveys ETT – NASEVA, Linkki

Lue lisää nautojen hyvinvoinnista eläintieto.fi sivustolla, linkki

 

Yläreunan kuva: Aarno Isomäki

Share This