Den ekologiska produktionens roll som en del av ett hållbart livsmedelssystem har under de senaste årtiondena ökat i Finland, liksom i övriga Europa och världen. Det schweiziska forskningsinstitutet för ekologiskt lantbruk FiBL sammanställer och publicerar årligen statistik över utvecklingen av världens ekologiska lantbruk i en databas som uppdateras (1) och som en årlig publikation (2). I Finland framställs ekologisk statistik av Naturresursinstitutet, Livsmedelsverket och Pro Luomu ry. Kantar Oy utarbetar vartannat år en konsumentbarometer över ekologisk produktion på beställning av Pro Luomu ry.

Utvecklingen av den internationella marknaden för ekologiska produkter

År 2022 var de största ekologiska marknaderna, mätt i försäljningsvärde, USA med 58,6 miljarder euro, Tyskland med 15,3 miljarder euro och Kina med 12,4 miljarder euro.  Värdet av hela världens ekologiska försäljning uppgick år 2022 till 134,8 miljarder euro, medan värdet år 2000 endast uppgick till 15,1 miljarder euro. År 2022 var den europeiska ekologiska försäljningen värd 53,1 miljarder euro, vilket gjorde Europa till världens näst största ekologiska marknad efter USA. (2)

Försäljningen av ekologiska produkter i dagligvaruhandeln i Finland var värd 352 miljoner euro under 2023, vilket motsvarade 1,9 procent av värdet på den totala försäljningen i dagligvaruhandeln (4). Konsumtionen per person i Finland var cirka 73 euro år 2022, vilket är något under genomsnittet i EU-länderna (102 euro). I Danmark och Schweiz, länderna med den största konsumtionen av ekologiska produkter, uppgick konsumtionen till 365–437 euro per person och i vårt grannland Sverige till 248 euro (2).

Nyckeltal för Finlands ekologiska sektor

År 2010 utgjorde de ekologiskt odlade åkrarna i Finland i genomsnitt 7,5 procent av åkerarealen och under rekordåret 2022 redan 15,0 procent. Efter flera år av tillväxt minskade den ekologiska åkerarealen året innan till 13,7 procent av vår åkerareal. År 2023 utgjordes sammanlagt 310 719 hektar i Finland av ekologisk åkerareal och åkerareal som övergår till ekologisk odling (3).

I Finland fanns år 2022 4 945 ekologiska producenter, 417 förädlingsföretag registrerade för ekologisk kontroll och 41 exportföretag för ekologiska produkter (2). Den genomsnittliga storleken på ekologiska gårdar i Finland har fortsatt att öka stadigt. År 2023 var den genomsnittliga storleken på ekologiska gårdar 71,9 hektar, medan den år 2010 var 43,4 hektar. Den genomsnittliga storleken på alla finländska gårdar var 53 hektar år 2023. Ekologiska gårdar var alltså i genomsnitt större än finländska gårdar i genomsnitt.

År 2023 uppgick antalet finländare som köper ekologiskt varje månad till 2,3 miljoner, vilket är över 100 000 fler än år 2021 och upp till 660 000 fler än år 2010. Av dem är 30 procent aktiva konsumenter som köper ekologiska produkter åtminstone varje vecka (5). De mest populära ekologiska produkterna var bananer, mjölk, ägg, kaffe och apelsinjuice. I Finland är det ekologisk barnmat som står för den största marknadsandelen, 23 procent av värdet på barnmaten som säljs i Finland. (4)

Ekologisk produktion inom sektorn för åkergrödor

Naturresursinstitutet publicerar årligen Finlands statistik över ekologiska skördar (6). År 2022 utgjorde skörden av ekologisk spannmål i Finland 5 procent av den totala spannmålsskörden, totalt 1 miljoner kilo, vilket är en 54 procent större skörd än året innan.  Över hälften av den ekologiska spannmålsskörden var havre, 107 miljoner kilo. Näst mest producerades ekologisk vete, 22 miljoner kilo. Ekologisk havre stod för 6,5 procent och ekologisk råg för 5,4 procent av hela landets produktion. Även 8 miljoner kilo ekologiska ärter och 3 miljoner kilo bondbönor producerades.  Den ekologiska bondbönans andel av den totala bondböneskörden var cirka 16 procent.

Den ekologisk produktionens relativa andel av arealen för spannmålsodling i Finland var den sjätte största i världen, dvs. 8,8 procent år 2022. I spetsen stod Österrike med 18,5 procent och Estland med 15,6 procent. Därtill är över 12 procent av Sveriges areal för spannmålsodling ekologisk (2). I Finland producerades rybs ekologiskt på omkring 5 871 hektar, dvs. 19,5 procent av hela arealen för rybsproduktion år 2023.

Ekologisk produktion inom trädgårdssektorn

Produktionsarealen för ekologiskt odlade grönsaker uppgavs vara cirka 1 085 hektar år 2023 i Finland, vilket utgjorde 10,3 procent av grönsaksarealen på friland i Finland (7). År 2022 hade Luxemburg (41 procent) och Danmark (41 procent) de största andelarna av areal för ekologisk grönsaksproduktion. Mätt i totala arealer är USA, Italien, Kina och Frankrike de största producenterna av ekologiska grönsaker i världen. (2)

I Finland uppgick den ekologiska fruktodlingsarealen till 61 hektar, vilket motsvarade 8 procent av vår totala fruktodlingsareal (7). Av fruktodlingen i Östersjöländerna nära oss till utgjordes 33 procent i Lettland, 29 procent i Danmark, 24 procent i Sverige och 69 procent i Estland av ekologisk fruktodling (2).

Ekologisk produktion av produkter av animaliskt ursprung

I Finland fanns 1 050 ekologiska gårdar med husdjur år 2023, av vilka 116 producerade ekologisk mjölk och 407 producerade nötkött, 7 ekologiskt svinkött, 3 ekologiskt broilerkött och 37 ekologiska ägg. (8). Cirka 4,4 miljoner kilo ekologiskt kött producerades. Av allt ekologiskt kött utgörs 81 procent av nötkött. Ekologiskt nötkött stod för endast 4,2 procent av hela nötköttsproduktionen, medan ekologiskt fårkött stod för nästan 20 procent av produktionen av fårkött. Av den totala produktionen av ägg utgjordes 6,3 procent av ekologiska ägg. Av vår totala mjölkproduktion stod den ekologiska produktionen för 73 miljoner liter, dvs. 3,4 procent. (9).

Av nästan 3,41 miljoner ekologiskt certifierade bikupor i världen fanns cirka 4 600 i Finland år 2022 (8). Av ekologisk biodling bedrivs 32 procent i Europa och 37 procent i Sydamerika. Cirka 3,4 procent av världens biodlingar är ekologiska (2).

I Europa är det ekologiska vattenbruket koncentrerat till Norge, Irland och Italien, som bland annat producerar fisk och musslor som odlas ekologiskt. I Asien är Kina det land som producerar mest ekologiska vattenbruksprodukter. I Finland finns det tillsvidare inga produktionsregler för ekologiskt vattenbruk, och vi bedriver inte heller för närvarande ekologiskt vattenbruk.

Finlands ekologiska insamlingsområde är rekordstort

Finland är ett skogbevuxet land och år 2022 hade vi 6,9 miljoner hektar ekologiskt certifierade insamlingsområden för naturprodukter, vilket är världens största areal räknat per land. Den näst största ekologiska insamlingsarealen fanns i Indien, 4,4 miljoner hektar.

Mängden ekologiska bär som plockas varierar kraftigt från år till år. År 2022 plockades för försäljning rekordmycket ekologiska blåbär, 4,3 miljoner kilo. Till butikerna levererades 1,4 miljoner kilo ekologiska lingon och omkring 170 000 kilo ekologiska hjortron.   På ekologiska insamlingsområden plockades 46 procent av alla blåbär som plockades för försäljning, något mer än 17 procent av lingonen och upp till 63 procent av hjortronen.  (10)

Ekologiska livsmedel är Finlands efteraktade specialprodukter för export

År 2022 uppgick värdet på exporten av ekologiska produkter till totalt 59 miljoner euro. Våra viktigaste ekologiska exportprodukter är kvarnprodukter, som stod för cirka 30 procent av värdet av exporten av hela Finlands kvarnprodukter. Förutom kvarnprodukter är viktiga ekologiska exportprodukter mjölkprodukter, växtdrycker, bageriprodukter och naturprodukter som bär, sav och svampprodukter. (11)

Referenslista


[1] FiBL 2024. FiBL Statistics – European and global organic farming statistics Linkki FiBl:n tilastotietokantaan
[2] Willer, H., Trávnicek, J. & Schlatter, B. (eds.) 2024. The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2024. Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick, and IFOAM – Organics International, Bonn
[3] Ruokavirasto 2023. Tilastot ja tietohaut Linkki
[4] ProLuomu 2024. Luomumyynnin elpymistä saadaan vielä odottaa Linkki 
[5] Kantar 2023a. Luomun kuluttajabarometri 2023. Linkki
[6] Luke 2024. Luomusatotilastot Linki 
[7] Luke 2023. Puutarhatilastot 2022 Linkki
[8] Ruokavirasto 2023. Luonnonmukainen eläintuotanto 2022-2023 Linkki 
[9] ] Luke Maataloustilastot, tuotanto. Linkki
[10] Ruokavirasto 2023. Marsi 2022. Luonnonmarjojen ja -sienten kauppaan tulomäärät vuonna 2022. Kantar TSN Agri Oy, 3/2020.  Linki 
[11] ProLuomu 2023. Luomuelintarvikkeiden vienti 2022. Linkki

Share This