I en ny rapport, framtagen inom FOBIA-projektets arbetspaket för affärsmodeller, presenteras en omfattande kartläggning av den nuvarande situationen för skogsentreprenörer i Finland, Skottland, Irland och Sverige. Rapporten innehåller bl.a. beskrivningar av vilka tjänster som företagen erbjuder idag, deras maskin- och personalresurser, hur deras kundrelationer ser ut, samt vilka utvecklingsbehov som finns inom branschen idag. Därtill presenteras även analyser av skogsentreprenörernas ekonomiska situation.

Forskare och branschexperter från de fyra länderna har tillsammans arbetat med att genomföra datainsamling och sammanställa rapporten. Thomas Kronholm, postdoktoral forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), har haft rollen som koordinator för arbetet. Han och hans medarbetare Euan Bowditch, forskare vid Inverness College – University of the Highlands and Islands, ombads svara på några frågor om arbetet och vad de kommit fram till.

Euan Bowditch (t.v.) och Thomas Kronholm (t.h.)

Vad visar rapporten?

TK: Resultaten visar att trots att skogsindustrin i Finland och Sverige är betydligt större än i Irland och Skottland, så är skillnaderna mellan de olika ländernas entreprenörer inte speciellt stora på det övergripande planet. Men det finns såklart olikheter, exempelvis angående tjänsteutbud och hur man säljer och prissätter tjänsterna. Även mellan två så pass liknande länder som Sverige och Finland finns en tydlig skillnad när det gäller entreprenadföretagens storlek, där de finländska företagen är större än de svenska och även uppvisar en något bättre lönsamhet. När det gäller de framtida utmaningarna finns det dock en stor samstämmighet mellan länderna i att det är svag lönsamhet och brist på kompetent arbetskraft som är ett stort hinder för företagens utveckling.

EB: Det finns även en utmaning i att attrahera yngre att vilja jobba i branschen och att behålla befintlig arbetskraft. Även risken och utgifterna med att starta företag är oöverkomliga för många och kräver betydande finansiering, men det saknas finansiering för att stödja denna del av skogsbruket.

Hur kan denna kunskap användas?

TK: Rapporten ger oss en större förståelse för hur företagen som är verksamma inom skogsentreprenadsbranschen ser ut idag. Vi får även insikter i vilka utvecklingsbehov de har och vilka hinder eller utmaningar som finns för att ytterligare utveckla företagen och skapa bättre förutsättningar för branschen som helhet.

EB: I Skottland hindrar några av de kulturella och institutionella faktorerna tillväxt för entreprenörer, till exempel upphandlingssystemet som förstärker en ”race mot botten”-mentalitet i prissättningen och tar liten hänsyn till kvaliteten. Även det sätt på vilket entreprenörer betalas, enligt vikt i Skottland medan de i Finland betalas utifrån avverkad volym. Detta ger entreprenörerna i Skottland en rejäl nackdel eftersom de kan förlora betydande summor inom en vecka eller månad på virke som ligger kvar vid avlägget.

Foto: Euan Bowditch

TK: I nästa steg kan vi använda denna kunskap för att utveckla nya ledningsverktyg och utbildningspaket som kan hjälpa entreprenörerna att förvalta och utveckla sina företag. Till exempel har FOBIA Boost plattformen utvecklats för att möta de identifierade behoven.  

Vad har varit de största utmaningarna med arbetet?

Det har varit att samla in jämförbara uppgifter om entreprenadföretagen i de olika länderna. För det första finns det både kulturella och formella skillnader mellan länderna när det gäller öppenhet och transparens, exempelvis kring företagens ekonomiska situation och vilken information företagen själva är beredda att delge forskare. Kopplat till detta har forskarna också haft olika praktiska förutsättningar att ta hänsyn till, vilket gjort att vi fått använda olika metoder för att samla in samma typ av information. För viss typ av information har detta fungerat bra, medan det i andra fall inte gått att få fram informationen i samma form i alla länder. Det har gjort det svårt att jämföra affärsmodellens alla delar så djupgående som vi inledningsvis hade planerat.     

EB: Skogsentreprenadbranschen är mycket unik i både Skottland och Irland, det finns ingen central databas för att samla in samma information som fanns i Sverige och Finland. Även att ta kontakt och få förtroende hos entreprenörer var svårt. Särskilt känsligt var specifika företags finansiella data, som finns tillgängliga offentligt men i en begränsad form. Liksom i det dagliga livet möter man en rad personligheter, som både kan hindra och förbättra processen – det finns fortfarande mycket att lära sig!

 

Läs hela rapporten här:

State of the art and development needs of forestry service enterprises in the NPA region