FOBIA-projektets målsättning är att öka konkurrenskraften hos skogliga entreprenadföretag i de nordliga och perifera delarna av Finland, Sverige, Skottland och Irland. Projektet grundar sig i behovet av att förbättra förmågan till att möta växande tjänstebehov.

”Många skogsentreprenörer har ett behov av att öka sin kompetens för att framgångsrikt kunna möta ökade behov, men deras möjligheter till fortbildning är ofta begränsad av brist på tillgänglig tid och de ofta långa avstånden till utbildning. Många skogliga entreprenadföretag upplever också vikande lönsamhet, vilket gör det svårare att rekrytera och behålla kompetent personal”, säger Paula Jylhä från Naturresursinstitutet (Luke).

Inom FOBIA-projektet skall dessa barriärer minskas genom att introducera nya affärsmodeller och genom att utveckla verktyg, tillgängliga genom digitala plattformar, för att hjälpa entreprenörer att öka lönsamhet, produktivitet och kompetens.

Foto: Paula Jylhä

Skogsbrukets förändrat affärsmiljö är bakgrunden till FOBIA-projektet

I Norden bygger bioekonomin i stor utsträckning på skogsindustrin, men skogsindustrins betydelse ökar också annorstädes. Skogsindustrin ökar sin produktionskapacitet, och nya produkter utvecklas jäktigt. I irländska programmeringsområden förväntas avverkning dubbla under de kommande tio åren och den beräknade ökningen i Skottland är cirka 30 %. I finska och svenska programmeringsområden sysselsätter loggning direkt cirka 10 000 personer.

Skogsindustrins och andra skogsleverantörers roll har försummat i den bioekonomiska sektorn. Deras tjänster är en viktig del av värdekedjan, och de är också en stor arbetsgivare, särskilt i avlägsna områden. Läs mer >>


Mer information:

Projektsamordnare, specialforskare
Paula Jylhä
Naturresursinstitutet (Luke)
Tfn.:+358 29 532 3432
paula.jylha (at ) luke.fi