Nya rön om skogsentreprenörers affärsmodellsinnovation

Ett viktigt mål för FOBIA projektet har varit att öka kunskapen om skogliga tjänsteföretags affärsmodeller och hitta sätt att stimulera innovation och utveckling inom branschen. En affärsmodell beskriver hur ett företag producerar, marknadsför och levererar varor eller tjänster till sina kunder, och affärsmodellsinnovation handlar därmed om uppfinna nya sätt att organisera och styra sin verksamhet. En bra produkt eller tjänst är viktigt, men tidigare forskning har visat att för att …

Små företag i svårigheter – avverkningsföretagens framgångsfaktorer kartlades

Skogsmaskinföretagen har haft det svårt under lång tid. Dåliga avverkningsförhållanden, arbetsmarknadskonflikter och minskande efterfrågan på virke har fört många till avgrundens brant. Mest oroande är situationen för små företag, eftersom många saknar en buffert för dåliga tider. I Fobia-projektet har Naturresursinstitutet sökt svar på varför det går bra för vissa och sämre för andra. Frågan utreddes genom att intervjua skogsmaskinföretagare och granska offentligt bokslutsmaterial. Företagen delades in i tre klasser …

Återkoppling från översynerna i Fobia-projektet: Fallstudie Finland

För att ta reda på i hur stor utsträckning kunskapsöverföringen i operatörsöversynen vid FOBIA-projektet tillämpades genomförde Luke och Riveria en telefonundersökning bland de finska avverknings- och transportförarna som deltog i den översyn som gjordes i och med projektet. Översynerna gjordes även på Irland och Skottland men dessa avverkningsoperatörer uteslöts från undersökningen eftersom deras arbetsmetoder och miljö var påtagligt annorlunda än den typiska finska träavverkningssituationen. Undersökningens huvudsakliga fokus var att utröna …