Matfaktawebbplatsen är publicerad på tyska

Produktgruppsspecifik statistisk information om halter av främmande ämnen i finska livsmedel, medicinsk behandling av produktionsdjur samt om produktionssätt finns att få på tyska, engelska, svenska och finska på Naturresursinstitutets matfaktasidor. Matfaktasidorna bygger bland annat på EUROSTAT:s, EFSA:s och OECD:s statistik. Statistisk information om hemlandet samt sakkunnighjälp gav förutom Livsmedelssäkerhetsverket (Livsmedelsverket från ingången av 2019) och Naturresursinstitutet även andra forskningsinstitut och myndigheter, universitet, organisationer och företag.

 

Share This