Ohjeet hävikin mittaamiseen

Miten hävikkiä mitataan? Mittausta varten keittiöön sijoitetaan kaksi roska-astiaa. Ensimmäinen astia on ruokahävikille eli kaikelle alun perin syömäkelpoiselle ruoalle, joka heitetään pois. Toinen astia on kaikelle alun perin syömäkelvottomalle biojätteelle, kuten kahvinporoille ja kasvisten kuorille. Ennen ruoan heittämistä ruokahävikkiastiaan hävikki punnitaan ja kirjataan ylös järjestelmällisesti. Esimerkiksi kun linjastosta jää ruokailun jälkeen vuokiin ruokaa, punnitaan ne yksitellen, vähennetään vuoan paino ja kirjataan hävikki vihkoon, taulukkolaskentaohjelmaan tai hävikinkirjausohjelmaan. Alun perin syömäkelvottomille ruoan …

Ruokahävikin mittaaminen ravitsemispalveluissa

Miksi hävikin mittaaminen on tärkeää? Mittaaminen tekee hävikistä näkyvää. Kun tiedämme, mistä lähteistä hävikki syntyy, osaamme myös valita tehokkaimmat keinot hävikin vähentämiseen. Ruokahävikin mittaaminen on yksi keskeisimmistä keinoista vaikuttaa hävikin syntyyn ravitsemispalveluissa. Ruokahävikin mittaamisessa olennaista on mitata sekä ruokahävikin että valmistetun ruoan määrä, jotta voidaan arvioida hävikin osuus valmistetusta ruoasta. Kirjanpito voi tuntua ajatuksena aluksi työläältä, mutta se on ainut tapa tehdä dataan perustuvia päätöksiä ruoan valmistusmääristä sekä seurata hävikkimäärien …