Biomassa-atlakseen valikoituivat mahdollisimman valmiit koko valtakunnan kattavat paikkatietoaineistot eri biomassoista:

  • metsähakepotentiaalit
  • peltolohkojen sijaintitiedot ja viljelypinta-alat
  • tuotantoeläinten lannat
  • yhdyskuntien biojätteet sekä
  • ympäristölupavelvollisten toimijoiden syntyvät jätevirrat YLVA-tietokannasta.

Lisäksi peltobiomassojen laskentaan muodostettiin menetelmä tässä projektissa ja peltokasvien sadot ja sivuvirrat tuotiin aineistoksi Biomassa-atlakseen. Myös ravinnepitoisuudeltaan merkittävät lanta-aineistojen laskentamenetelmiä kehitettiin samanaikaisesti Suomen normilanta -hankkeessa, ja lanta-aineistot tuotiin sieltä.

Tässä osiossa on esitelty biomassoja tarkemmin: missä toiminnoissa tai millaisten toimintojen seurauksena niitä syntyy sekä mitkä ovat niiden tyypillisimmät käyttökohteet ja hyödyntämistavat. Jokaisen biomassalajin kohdalla on myös kerrottu, miten sitä koskevat tiedot on Biomassa-atlakseen saatu.

Lantaa, peltobiomassoja, peltoaloja ja jätteitä koskevat tiedot päivitetään Biomassa-atlakseen tarpeen mukaan ja metsämassatiedot noin viiden vuoden välein. Kaikki Biomassa-atlaksen aineistot on kuvattu paikkatietohakemistoon (löytyvät paikkatietohakemistosta hakusanalla ”biomassa” ja Biomassa-atlaksesta sinisen info-pallukan takaa kunkin biomassan kohdalta).

Yläreunan kuva: Erkki Oksanen, Luke.