För Biomassa-atlas valdes ut de mest omfattande källorna av befintliga riksomfattande geodata om olika biomassor, inklusive

  • potentialer för skogsflis
  • data om läge och odlingsareal för åkerskiften
  • gödsel från produktionsdjur
  • samhällens bioavfall
  • miljötillståndspliktiga anläggningars avfallsflöden från databasen i miljöskyddets informationstjänst.

Under projektet skapades en metod för beräkning av åkerbiomassorna, och data om skördarna och biflödena från åkergrödor importerades i Biomassa-atlas. Metoderna för beräkning av biomassorna för gödsel som innehåller betydande mängder näringsämnen utformades samtidigt i projektet för finsk normgödsling, varifrån data importerades till Biomassa-atlas.

Detta avsnitt innehåller en närmare presentation av biomassor, inklusive de verksamheter som ger upphov till biomassor samt var och hur biomassor används mest. Vid varje typ av biomassa anges också källan för respektive data i Biomassa-atlas.

Uppgifterna om stall- och lagergödsel, åkerbiomassa, åkerarealer och avfall uppdateras i Biomassa-atlas enligt behov och om skogsbiomassa ungefär vart femte år. Beskrivningarna av allt material i Biomassa-atlas finns i metadatakatalogen. Du hittar dem i katalogen på sökordet ”biomassa” eller genom att klicka på den blå info-symbolen vid respektive biomassa i Biomassa-atlas.

Foto uppe på skärmen: Erkki Oksanen, Luke.