Kvalitetsfaktorer inom produktionen av hönsägg

I Finland finns fyra former av hönsäggsproduktion: hönseri med inredda burar, golvhönseri, utehönseri och ekohönseri. Inom ingen av produktionsformerna stympas hönornas näbbar, eftersom inredningen i hönornas livsmiljö och optimala produktionsförhållanden förhindrar olika former av avvikande beteende. Traditionella trånga burar förbjöds i EU från och med början av 2012 och i Finland har traditionella burhönserier inte använts sedan dess.

Hönsäggens kvalitet kontrolleras både inom gårdens egenkontroll och i packeriet. Såväl gårdar med äggproduktion och äggpackerier ska utarbeta en skriftlig beskrivning av egenkontrollen, som ändras alltid då verksamheten förändras. På detta vis kan myndigheterna kontrollera att produktionshygienen håller inom hela produktionskedjan. Äggens renhet, avsaknaden av sprickor och andra yttre tecken vittnar om hönseriets produktionsförhållanden och äggens kvalitet. På packeriet säkerställs äggens kvalitet bland annat med genomlysning och ett stämplat ägg är alltid kvalitetsgranskat.

I Finland används ett nationellt salmonellakontrollsystem som kräver kontroll av alla serotyper, dvs. former av salmonella, under hela produktionskedjan: från import av foderråvaror och djurmaterial till produktion av slutprodukten. Detta är unikt i hela världen, eftersom fokus inom salmonellakontrollsystemet i många länder ligger på att endast undersöka några serotyper. De första proverna på hönor som övergår till äggproduktion tas redan som nykläckta dunungar och ungefär två veckor innan äggläggningsperioden börjar. Hönsen kan flyttas till äggläggningshönseriet först då det sista salmonellaprovet inom uppfödningen av kycklingar har konstaterats negativt. Efter flytten tas salmonellaprover med 15 veckors mellanrum under hela hönans livstid. I Finland förekommer salmonella i praktiken inte överhuvudtaget hos fjäderfä. Salmonellakontroll krävs även av icke-professionella aktörer om de säljer eller överlåter hönsägg utanför det egna hushållet. Detta innebär att det är tryggt att äta även råa hönsägg i Finland.

Spridning av smittsamma djursjukdomar motverkas i Finland bland annat med god hygien i produktionsutrymmena och genom att förhindra att hönsen kommer i kontakt med vilda fåglar och andra djur. Utöver regelbunden städning och renhållning tvättas och desinficeras produktionsutrymmena omsorgsfullt mellan varje produktionsparti. Bekämpning av gnagare och andra skadedjur är även väsentligt med tanke på sjukdomshygien, eftersom de kan sprida bland annat salmonella om de kommer in i produktionsutrymmena. Hygienen underhålls även med hjälp av sjukdomsspärrar, eftersom sjukdomar kan spridas med besökare som kommer utifrån. På fjäderfägårdar används ett dubbelt skydd mot sjukdomar, som förhindrar att sjukdomsspridare kommer in i hönseriet tillsammans med besökare.

Finländska hönor är i huvudsak friska och inga allvarliga smittsamma sjukdomar förekommer. Värpande hönor medicineras inte heller om det inte finns ett behov och medicinering är ytterst ovanligt i Finland, eftersom hälsovården för fjäderfä utgår från förebyggande av sjukdomar istället för medicinering. På marknaden finns endast några godkända läkemedel för värpande hönor. Om man är tvungen att medicinera hönorna ska producenten följa veterinärens anvisningar och den fastställda karenstiden för medicineringen. Spridningen av sjukdomar följs kontinuerligt upp av olika aktörer och man förbereder sig på allvarliga djursjukdomar bland annat med hjälp av anvisningar för krissituationer.

Livsmedelsverkets livsmedelstillsyn övervakar förekomsten av främmande ämnen i hönsägg, såsom rester av medicin och växtskyddsmedel. Med kontrollen säkerställs att inga förbjudna ämnen används inom produktionen av hönsägg och att inte heller halterna av rester av tillåtna ämnen överskrider gränsvärdena. I Finland har aldrig konstaterats användning av förbjudna ämnen inom produktionen av hönsägg och i proverna som tagits på äggen har inte ens mängder av tillåtna läkemedel förekommit. Även de observerade halterna av främmande ämnen från miljön har legat klart under gränsvärdena.

Bilden i övre kant: Csaba Jansik

Share This