Policy brief: Mitä kosteikkoviljely tarkoittaa CAP-politiikan yhteydessä?

Euroopan yhteistä maatalouspolitiikkaa (CAP) linjataan parhaillaan, ja myös turvepeltojen päästövähennyspotentiaalin realisointi on keskusteltavana. Olisiko kosteikkoviljely yksi keino kääntää turvepellot ongelmasta ratkaisuksi? Joukko eurooppalaisia tutkimuslaitoksia ja yhdistyksiä sai Euroopan komission Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosastolta (DG Agri) pyynnön toimittaa lisätietoja kosteikkoviljelystä yhteistä maatalouspolitiikkaa koskeviin neuvotteluihin. Myös SOMPA-hanke oli mukana laatimassa sitä varten politiikkasuositusta, jossa määritellään, mitä kosteikkoviljely on. DG Agrille toimitettiin myös lista kosteikkoviljelyyn soveltuvista kasveista ja niistä tehtävistä tuotteista.

Ojitettujen soiden kestävä käyttö -sivustolta tietopohjaa keskusteluihin

Ojitettujen soiden kestävä käyttö -hankkeessa on koottu tutkittua tietoa maa- ja metsätaloutta ja turpeennostoa varten ojitettujen soiden vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen, ilmastoon ja vesistöihin. Tarjolla on tietoa seuraavista kokonaisuuksista Ojituksen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen, ilmastoon ja vesistöihin – yhteenveto Soiden käyttö Suomessa Hydrologia – suon synnyn ja kehityksen ohjaaja Soiden kasvillisuus Suoluontotyyppien uhanalaisuus Soiden eliölajit ja niiden uhanalaisuus Ojituksen vaikutus maaperän kasvihuonekaasupäästöihin Metsäojitetun suon ilmastovaikutukset Ojittamattomien ja ojitettujen soiden vesistökuormitus Metsäojitettujen soiden vesistökuormitus …

Raportti: maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteillä on suuret päästövähennysmahdollisuudet – SOMPA-hankkeen tutkijat mukana

Arvio maa- ja metsätalouden päästövähennysmahdollisuuksista sekä suositukset kokoava policy brief on julkaistu. Myös SOMPA-hankkeen tutkijat olivat mukana selvitystyössä. Potentiaalisesti suurimmat päästövähennykset voidaan saavuttaa muuttamalla turvemaapeltojen viljelykäytäntöjä ja jatkamalla runsasravinteisissa ojitetuissa turvemaametsissä metsänkasvatusta avohakkuiden sijaan harvennuksin ja ilman kunnostusojituksia. Ilmastotoimenpiteiden vauhdittamiseksi tarvitaan muutoksia maa- ja metsätalouden tukiin ja informaatio-ohjaukseen sekä investointeja päästöjä vähentäviin ja nieluja lisääviin toimenpiteisiin. Raportti: Lehtonen ym 2021. Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteet: Arvio päästövähennysmahdollisuuksista. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 7/2021. Luonnonvarakeskus. …

Blogi: Turvemaiden käyttöä ohjaavat tukijärjestelmät linjaan hiilineutraaliustavoitteen ja muiden luonnonvaroja koskevien ympäristötavoitteiden kanssa

Maa- ja metsätalouden kannustinjärjestelmiä ollaan uudistamassa. Lisäksi edessä on koronaviruspandemian jälkihoitoon tarkoitetun elvytysrahan käytöstä päättäminen. Nyt on juuri oikea hetki varmistaa, että tukien muutos ja elvytys ovat linjassa Suomen hiilineutraaliustavoitteen ja luonnonvarojen käyttöä koskevien muiden ympäristötavoitteiden, kuten vesien hyvän tilan saavuttamisen ja luonnon monimuotoisuuden vaalimisen, osalta. Turvemaiden käytön ilmasto- ja ympäristövaikutukset ovat merkittäviä, joten eritysesti niiden käyttöön liittyvää ohjausta on tarkistettava ja muutoksia tehtävä pikaisesti. On varmistettava, ettei uusia ojituksia …

Blogi: Jatkuvapeitteisen ja jaksollisen metsänkasvatuksen monimuotoisuusvaikutukset eroavat toisistaan – metsänomistaja voi vaikuttaa

Metsien monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita saataisiin eri aluetasoilla parhaiten edistettyä yhdistelemällä sekä jatkuvapeitteistä (erirakenteista) että tasaikäistä (jaksollista) metsänkasvatusta. Kaikissa metsänhoitomalleissa olisi huolehdittava, että metsistä löytyy lehtipuita, kuollutta puustoa sekä metsätaloudellisesti yli-ikäisiä puita. Metsälain 2014 uudistamisen jälkeen talousmetsien monimuotoisuuden turvaamiseksi on käytössä monipuolisia metsänhoitomenetelmiä. Tietty kasvatustapa voi tukea paikallista tai alueen luontoa paremmin kuin joku toinen tapa. On pidettävä erillään paikkakohtainen metsikkötaso, eri metsikkökuvioiden laajempi (metsälö)taso ja vielä laajempi alueellinen tai valtakunnallinen …