Metsien käytöllä on paljon merkitystä päästövähennyksiä ajatellen: Tiedekulman metsäkeskustelun tallenne saatavilla

Tiedekulmassa  25.10.  järjestetyssä  Mitä metsille pitäisi tehdä?  -tapahtumassa  SOMPA -hankkeen johtaja Raisa Mäkipää totesi, että maankäyttösektorilla on kustannustehokkaita päästövähennysmahdollisuuksia, joita ei kannata jättää käyttämättä, koska vaihtoehtona on kalliimpien päästöoikeuksien tai hiilinielujen ostaminen muilta EU-mailta. Keskustelussa nostettiin esiin myös SOMPA -hankkeessa tehtyä tutkimusta ja hankkeessa nousseita tuloksia, kuten esimerkiksi hankkeessa lasketut skenaariot, joiden mukaan vuoteen 2035 voitaisiin saada noin miljoona hiilidioksidiekvivalenttia hiilinielua, mikäli hakkuujäreydessä olevissa kuusivaltaisissa, runsasravinteisissa turvemetsissä siirryttäisiin avohakkuista jatkuvapeitteisiin …

Tiedote: Tervetuloa tapaamaan tutkijoitamme kansainväliseen IBFRA2023-metsäkonferenssiin!

Kansainvälinen metsäkonferenssi IBFRA2023 kerää tutkijoita, yrityksiä, päättäjiä ja kansalaisyhteiskunnan jäseniä Helsinkiin Pikku-Finlandiaan 28.-31.8.2023 keskustelemaan boreaalisten metsien tulevaisuudesta. Konferenssin teemana on ilmastonmuutokseen sopeutuva, kestävä metsänhoito. SOMPA-hanke on yksi konferenssin pääjärjestäjistä. Tervetuloa tapaamaan SOMPA-hankkeen tutkijoita paikan päälle! Olemme koonneet nettisivuillemme lisätietoja konferenssissa esiteltävistä suometsiin liittyvistä tutkimuksistamme: löydät ne täältä. Perjantaina järjestämme konferenssin osanottajille ekskursion Asikkalan Ränskälänkorpeen tutustumaan SOMPA-hankkeen tutkimuskohteeseen. Jos haluat tulla paikalle, ota yhteyttä Sakari Sarkkolaan (yhteystiedot alla). Voit tutustua ohjelmaan …

Lisätietoja konferenssissa esiteltävistä suometsiin liittyvistä SOMPA-hankkeen tutkimuksista

1. Ravinteikkaiden suometsien poimintahakkuilla pienemmät kasvihuonekaasujen nettopäästöt kuin avohakkuilla SOMPA-hankkeessa perustettiin uusia jatkuvapeitteisen metsätalouden koealoja ojitettuihin ravinteikkaisiin suometsiin Suomessa. Tutkijat seurasivat mm. hydrologiaa ja maaperän kasvihuonekaasujen vaihtoa poimintahakkuilla hoidetuissa metsissä, joissa puustoa harvennetaan varsin voimakkaasti poistamalla puita myös vallitsevasta latvuskerroksesta ja jättämällä metsään elinvoimaisia puita kaikkiin kokoluokkiin. Korjuun jälkeen kasvillisuuden haihdunta väheni, ja loppukesällä, jolloin kasvupaikan kosteusolosuhteet ovat metsän kasvun ja juuriston elinvoimaisuuden kannalta kriittisimmät, keskimääräinen vedenpinta nousi hieman, 2-18 …

IBFRA -konferenssi Helsingissä 28-31.8.2023

  Kahdeskymmenes The International Boreal Forest Research Association (IBRFA) -konferenssi järjestetään Helsingissä 28-31.8.2023. Joka toinen vuosi järjestettävä konferenssi kerää yhteen tutkijoita, yrityksiä, päättäjiä ja kansalaisyhteiskunnan jäseniä keskustelemaan boreaalisten metsien tulevaisuudesta. Vuoden 2023 konferenssin teemana on ilmastonmuutokseen sopeutuva, kestävä metsänhoito.   Aikataulu: Tiivistelmien jättömahdollisuus syyskuu 2022 – tammikuu 2023 (päättynyt) Ilmoittautuminen tapahtumaan auki tammikuussa 2023 Tiivistelmät hyväksytään 15.3.2023 Konferenssin ohjelma julkaistaan huhtikuussa 2023   Lisätietoa löytyy konferenssin nettisivuilta.    . Tapahtumaa …

Diplomityö: Yksittäisten puiden tunnistaminen lennokin avulla ekosysteemien mallinnusta varten

Ville Tuominen tutki diplomityössään, miten parannetaan menetelmiä, joilla löydetään yksittäisten puiden sijainnit lennokilla otettujen valokuvien pohjalta tuotetusta tarkasta latvusmallista. Miehittämättömillä lennokeilla, tuttavallisemmin droneilla, voidaan tuottaa metsätutkimusta varten jopa muutaman senttimetrin resoluution aineistoa. Kun metsää kuvataan multispektri- ja lämpökameralla, voidaan yksittäisten puiden tilaa tarkkailla ajan kuluessa esimerkiksi puun terveydentilan tai tuholaishyönteisten monitoroimiseksi. Dronet mahdollistavat myös tarkan latvusmallin muodostamisen ilman laserkeilausta käyttäen lennokilla otettuja tavallisia valokuvia ja sopivia prosessointimenetelmiä.  Useat, eri aikaan …

Keskustelutilaisuus 6.6.2019: Metsänielut ilmastopolitiikassa: LULUCF asetuksen toimeenpano & tulevaisuus

EU:n LULUCF-asetuksen toimeenpano hoidetun metsänmaan vertailutason osalta tapahtuu jäsenvaltion ja komission välisenä vuoropuheluna. Vertailutasolla tarkoitetaan laskennallista arviota metsän hiilinielusta ajanjaksolla 2000–2009 ja se on yksi vuonna 2018 annetun LULUCF-asetuksen keskeisistä kysymyksistä. Tulevaa metsän hiilinielua verrataan vertailutasoon velvoitekaudella 2021–2025 ja tällä arvioidaan Suomen maankäyttösektorin päästötavoitteen saavuttamista. Jäsenvaltioiden toimittamien vertailutasojen tekninen arviointi on parasta aikaa käynnissä komissiossa, joka antaa teknisen arvioinnin pohjalta jäsenvaltioille suosituksia vertailutasojensa tarkastamiseksi. Tarkastetut vertailutasot on toimitettava komissiolle vuoden 2019 loppuun mennessä. Tilaisuudessa ”Metsänielut …