Puuterminaalia tai kuormauspaikkaa suunniteltaessa on otettava huomioon alueen nykyinen maankäyttö sekä kaavoituksesta tulevat alueen käyttöedellytykset ja -rajoitukset. Lisäksi on järkevää tarkastella lähialueiden maankäyttöä puuterminaalien toimintojen (pöly- ja meluhaitat) ja terminaalin laajentamismahdollisuuksien kannalta.

Alueiden ja rakennusten suunnittelua, rakentamista ja käyttöä säädetään ja ohjataan maankäyttö- ja rakennuslailla (MRL 132/1999) ja -asetuksella (MRA 895/1999). Tavoitteena on (Hollmen, 2015)

  • järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen siten, että voidaan saavuttaa edellytykset hyvälle elinympäristölle,
  • edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä,
  • turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun,
  • turvata suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus sekä asiantuntemuksen monipuolisuus
  • avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa.

Maakuntakaava sisältää yleispiirteisen suunnitelman alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Valtioneuvosto voi lisäksi hyväksyä alueiden käyttöä ja aluerakennetta koskevia valtakunnallisia tavoitteita.

Yleiskaava on kaavoituksen tasoissa maakuntakaavaa seuraava taso. Se on koko kunnan alueen yleispiirteinen suunnitelma maankäytöstä. Yleiskaava sovittaa yhteen eri maankäyttöön tarkoitettuja alueita ja ohjaa asemakaavoitusta. Yleiskaavan vahvistaa kunnanvaltuusto.

Asemakaavassa osoitetaan kunnan osa-alueen käytön ja rakentamisen järjestäminen (Hollmen, 2015). Asemakaavan linjaukset tulevat yleiskaavasta. Asemakaavassa määritetään yksityiskohtaisesti tietyn alueen käyttötarkoitus ja ohjataan rakentamista. Ellei alueella ole asemakaavaa, toteutetaan rakentaminen yleiskaavan perusteella.

Maankäyttö voi perustua maan omistamiselle tai myös maanvuokraukselle, jolloin alue annetaan määräajaksi tai toistaiseksi vuokralle maksua vastaan (minilex). Maanvuokraamisesta säädetään maanvuokralaissa (258/1966). Maanvuokrauksessa huomioon otettavia seikkoja ovat muun muassa seuraavat seikat (www.minilex.fi):

  • Maanvuokrasopimus tehdään puuterminaalien ja kuormauspaikkojen kyseessä ollessa kirjallisesti.
  • Maanvuokrasopimukseen on sisällytettävä kaikki vuokrauksen ehdot. Ehto, jota ei ole sopimuksessa, on mitätön.
  • Sopijapuolilla on sopimusvapaus, jonka puitteissa he voivat melko vapaasti sopia vuokran suuruudesta. Yleinen kaikkiin sopimussuhteisiin liittyvä periaate kuitenkin on, että vuokran on oltava kohtuullinen vastikkeeseen verrattuna.

 

Yläreunan kuva: Erkki Oksanen, Luke.