Puuterminaalin perustamiseen liittyvät ympäristölle aiheutuvat vaarat ja riskit tulevat osaltaan käsitellyiksi ympäristölupamenettelyssä. Puuterminaalin ympäristölle aiheuttamat vaarat ovat moniin muihin ympäristöluvan vaatimiin toimintoihin nähden suhteellisen vähäisiä. Erityisesti huomiota on kiinnitettävä puuterminaalin sijoituspaikkaan, johon liittyy paitsi toiminnallisia – liikenneyhteydet sekä sijainti puuvirtojen suuntiin ja käyttöpaikkoihin nähden – myös ympäristöllisiä tekijöitä.

Pohjavesialueilla tai rantojen läheisyydessä on varmistuttava, ettei terminaalitoiminnasta aiheudu ongelmia. Ellei terminaaliin tehdä salaojitusta tai viemäröintiä, sade- ja sulamisvedet ohjataan alueelta pois kaltevuuksilla. Terminaalialueen aurauksen ja lumen varastoinnin yhteydessä siirtyvän ja kertyvän puuaineksen jatkokäsittely on otettava huomioon suunnittelussa ja terminaalitoiminnoissa.

Oleellisia puuterminaalitoiminnoista aiheutuvia ympäristöön kohdistuvia haittoja ovat pöly ja melu. Nämä on otettava huomioon paitsi terminaalin sijoituspaikassa, myös terminaalin liikenneyhteyksissä. Ympäristölupamenettelyssä ei ole olemassa yksiselitteistä etäisyyttä, joka terminaalista on oltava lähimpään asutukseen tai muuhun häiriintyvään kohteeseen. Käytännössä pöly- ja meluhaitat on siis arvioitava tapauskohtaisesti.

Haitan merkittävyyteen vaikuttavat terminaalissa tehtävät toiminnot. Pelkän varastointiterminaalin pöly- ja meluhaitta on todennäköisesti vähäisempi kuin sellaisen terminaalin, jossa puuta jalostetaan esimerkiksi hakettamalla tai murskaamalla. Edelleen on otettava huomioon haketuksessa ja murskauksessa käytettävän tekniikan melutaso sekä se, onko terminaaliin ja asutuksen välissä ääntä vaimentavia maastoesteitä.

Hyönteisten aiheuttamien metsätuhojen estäminen tai vähentäminen aiheuttaa vaatimuksia sekä terminaalin sijaintipaikalle että terminaalitoimintojen suunnittelulle ja toteuttamiselle. Metsätuhojen torjunnasta annetun lain (1087/2013) tarkoituksena on metsien hyvän terveydentilan ylläpitäminen ja metsätuhojen torjuminen. Lakia sovelletaan metsässä ilmeneviin metsätuhoihin, terminaali- ja tehdasvarastoihin sekä puutavaran hakkuupaikkoihin ja välivarastoihin.

Metsätuholaki edellyttää puutavaran poistamista hakkuupaikalta tai välivarastosta tiettyihin alueittaisiin päivämääriin mennessä. Tällä pyritään siihen, ettei kuorellista puutavaraa ole metsässä tai varastoissa tuhohyönteisten parveiluaikaan tai että puutavara on kuljetettu pois viimeistään ennen tuhohyönteisten aikuisvaihetta.

Puuterminaalin toiminta-ajatuksen kannalta puutavaran kuljettaminen päivämäärärajoihin mennessä ei useinkaan ole tarkoituksenmukaisesta. Metsätuholain 4 §:ssä säädetään vaihtoehtoisista toimintatavoista silloin, kuin puutavaraa ei siirretä:

  • Puutavaran peittäminen
  • Puutavaran kasteleminen
  • Puutavaranpinon pintaosan poiskuljettaminen
  • Puutavaran kuoriminen
  • Puutavaran käsittely tuhohyönteisten iskeytymistä estävällä kasvinsuojeluaineella
  • Mäntypuutavaran sijoittaminen riittävän kauas saman puulajin metsiköstä
  • Mäntypuutavaran peittäminen lehtipuulla
  • Kuusitavarapinon peittäminen lehtipuulla tai pieniläpimittaisella kaarnoittumattomalla mäntypuulla
  • Muulla tavoin metsätuhoja aiheuttaminen hyönteisten leviämisen estäminen

Puuterminaalien osalta edellä viimeinen kohta voisi toimenpiteenä olla hakettaminen. Toimenpiteiden tarpeeseen vaikuttaa terminaalin etäisyys saman puulajin metsiköistä.

 

Yläreunan kuva: Erkki Oksanen, Luke. Pystynävertäjien syömiä mäntyjä näkee suurten ja pitkäaikaisten puuvarastojen liepeillä.