Puuterminaalilla tarkoitetaan rakennettua aluetta, joka soveltuu puutavaralajien varastointiin ja käsittelyyn. Puuterminaalissa tehtävät toiminnat määräytyvät toimijakohtaisesti heidän tarpeidensa mukaan.

Kuormauspaikat ovat puutavaralajien välivarastopaikkoja, joista puutavaraa voidaan kuljettaa käyttöpaikkaan ympärivuotisesti. Kuormauspaikkoja, ja usein myös puuterminaaleja käytetään puskurivarastoina tasaamassa puunhankinnan ja toimitusten kausivaihtelua. (Ainespuun puskurivarastoilla…, 2014)

Puuterminaali ja kuormauspaikka kannattaa sijoittaa lähelle puutavaran kulkureittejä. Lisäksi sijainnin tulee olla järkevä suhteessa puunhankinta-alueeseen ja puutavaran käyttöpaikkojen sijaintiin. Puunhankinta-alueen koko, puutavaran käyttömäärät, puunkäyttäjien tarpeet ja puuterminaalissa tehtävät toiminnat vaikuttavat tilantarpeeseen.

Terminaalien ja kuormauspaikkojen tulee olla liikennöitävissä myös kelirikon aikana. Etäisyyksien valta- ja kantateihin tulee olla lyhyitä ja teiden hyvin perustettuja ja ylläpidettyjä. Turvallisuuden ja käytettävyyden kannalta on hyvä ottaa huomioon etäisyydet eri jännitetasojen sähkölinjoihin. Alueen valaistuksella pystytään parantamaan alueen turvallisuutta.

Puuterminaalin ja kuormauspaikan perustamisessa on otettava huomioon ympäristölle mahdollisesti aiheutuvat pöly- ja meluhaitat. Jos haittaa aiheutuu, voi toiminta vaatia ympäristöluvan.

Puuterminaalia tai kuormauspaikkaa suunniteltaessa on otettava huomioon kaavoitustilanne. Myös maakuntakaavasta voi tulla rajoituksia maankäytölle.

Pelastus- ja paloturvallisuuteen liittyen puuterminaalien sijainnissa ja alueen suunnittelussa on huomioitava muun muassa seuraavia asioita (Pirkanmaan pelastuslaitos):

  • liikennöitävyys useammasta eri suunnasta
  • mahdollisen palon vaikutus ympäristöön, riittävät etäisyydet mahdollisen tulipalon leviämisen estämiseksi
  • sammutusvesijärjestelyt, alueelta saatava riittävä sammutusvesi
  • riittävä pinta-ala, jotta läjitys-, pinoamis- ja käsittelyalueiden osastointi voidaan tehdä
  • varastoitavan materiaalin määrä (palokuorma)
  • suunnitellut jalostusprosessit (haketus, kuivaus)

Puuterminaaliopas toteutetaan Keski-Pohjanmaan metsälogistiikka -projektissa (10/2016–12/2018). Sivusto on julkaistu helmikuussa 2018, mutta sitä viimeistellään ja täydennetään edelleen projektin aikana. Luonnonvarakeskus (Luke) ei ota vastuuta sivustolla mahdollisesti esiintyvistä virheistä.

Yläreunan kuva: Erkki Oksanen, Luke.