Tienkäyttö

Yksityisteiden tienkäytöstä on säädetty laissa yksityisistä teistä. Yksityisteiden satunnainen käyttäminen moottoriajoneuvolla liikkumiseen on yleensä sallittua, jos kielto- tai rajoitusliikennemerkkejä ei ole. Yksityistielain 80 §:n mukaan muu kuin tieosakas tarvitsee luvan ammattimaisesta toiminnasta johtuvaan tienkäyttöön, joka selvästi lisää tien kunnossapitokustannuksia. Luvan säännölliseen tienkäyttöön antaa tiekunnan kokous.

Tien käyttömaksun määrittämistä varten luvan saaneen tienkäyttäjän on annettava selvitys tienkäytöstä, mukaan lukien kuljetusmäärä, -tapa ja -aika. Jos tie vaurioituu käytön seurauksena, saattaa käyttömaksun lisäksi kustannuksia koitua tien kunnostamisesta. Sekä käyttömaksua että korvauksia koskevista asioista on mahdollisuus valittaa kunnan tielautakuntaan.

Tieosakkailla on osaltaan velvollisuus osallistua tienpitoon. Osuus tienpidosta jaetaan tieosakkaiden kesken sen mukaan, minkä hyödyn tie kullekin tieosakkaalle tuottaa. Hyöty arvioidaan tien vaikutuspiirissä olevan alueen suuruuden, tieosakkaan oman tien käytön ja mahdollisesti elinkeinotoiminnan asiakkaiden tien käytön perusteella. Tämän mukaan tieosakkaat vahvistavat tieyksiköt, joiden perusteella tienpidon kustannukset jaetaan tieosakkaiden tiemaksuiksi.

Tiekunnalla on oikeus ja velvollisuus rajoittaa tietä vaurioittavaa käyttöä. Useimmiten tämä toteutetaan esimerkiksi painorajoitusmerkeillä, joita myös tieosakkaiden on noudatettava.

Puunostajalla on oikeus ilman erillistä käyttömaksua käyttää puutavaran kuljettamiseen yksityisteitä, joiden osakkaana puunmyyjä on. Tällöin puutavaran kuljetus on otettu huomioon tieosakkaan tiemaksuissa. Kuljetuksen yhteydessä mahdollisesti vaurioituneen tien kunnostamisen korvaa tavallisesti ostaja, ellei tästä ole muuta sovittu.

 

Tieliittymät

Yksityisen tien liittämiseen maantiehen tarvitaan tienpitoviranomaisen (paikallinen ELY-keskus) antama liittymälupa.

Liittymälupa tarvitaan uuden liittymän rakentamiseen, siirtämiseen ja muuttamiseen (esimerkiksi laajentaminen) sekä liittymän käyttötarkoituksen muuttamiseen. Lupamenettely ei koske moottori- tai moottoriliikenneteitä, joiden liittymäjärjestelyt ratkaistaan tiesuunnitelmassa (ELY-keskus).

Liittymän lupamenettelyssä tarkastellaan erityisesti liittymän vaikutusta liikenneturvallisuuteen, liikenteen toimivuuteen ja tien kunnossapitoon. Perusedellytyksiä liittymäluvan myöntämiselle ovat liittymän tarpeellisuus kiinteistön käyttäjälle siten, että muuta kulkua ei voida järjestää, liittymä voidaan havaita riittävän etäältä ja että liittymisnäkemät molempiin suuntiin täyttävät minimietäisyydet (nopeusrajoitus 50 km/h à 150 metriä, 80km/h à 200 m ja 100 km/h à 270 metriä).

Tarkemmat ohjeet liittymäluvasta, lupamenettelystä ja luvan hakemisesta löytyvät Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sivuilta.

 

Yläreunan kuva: Juha Laitila, Luke.