Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka

  • edistävät uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä,
  • edistävät energiansäästöä tai energiantuotannon tai käytön tehostamista ja
  • vähentävät energian tuotannon tai käytön ympäristöhaittoja (1063/2012).

Tukea voidaan myöntää hankekohtaisen harkinnan perusteella yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille. Tukikelpoisia voivat olla esimerkiksi sellaiset uuden teknologian investointihankkeet, joissa sovelletaan sellaisia teknisiä tai muita ratkaisuja, joita ei ole aikaisemmin sovellettu kaupallisessa mittakaavassa Suomessa (energian säästö ja energiankäytön tehostaminen).

Energiatukea ei pääsääntöisesti myönnetä hankkeille, jotka kuuluvat päästökauppalain (311/2011) piiriin.

Tavanomaisia puuterminaalin tai kuormauspaikan perustamishankkeita ei tueta energiatuella. Harkintaan voisivat tulla hankkeet, joissa varastointiin tai terminaaleihin liittyy uutta teknologiaa.

Tarkempaa tietoa energiatuesta työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla

 

Yläreunan kuva: Erkki Oksanen, Luke.