Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) on yleislaki, jota sovelletaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan tai jätettä synnyttävään teolliseen tai muuhun toimintaan. Ympäristön pilaantumisella tarkoitetaan paitsi ihmisten elinympäristön terveellisyyden huonontumista tai haittoja luonnolle, myös muun muassa ympäristön viihtyisyyden ja virkistyskäyttöön soveltuvuuden huonontumista sekä haittaa omaisuudelle tai sen käytölle.

Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristölupa. Puuterminaalien perustaminen yleensä vaatii ympäristöluvan, vaikka puuterminaalitoiminta ei sisällykään YSL:n liitteessä eriteltyihin luvanvaraisiin toimintoihin. Puuterminaalitoiminnan luvanvaraisuus syntyy YSL:n yleisen luvanvaraisuuden vaatimuksista. Lisäksi toiminnan luvanvaraisuus voi johtua naapuruussuhdelain (90/2000) velvoitteesta, jonka mukaan toiminta, joka saattaa aiheuttaa naapurille tai lähistöllä asuville kohtuutonta rasitusta johtuen esimerkiksi pölystä tai melusta, on luvanvaraista.

Ympäristölupa-asian käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai aluehallintovirasto. Se, kumpi viranomainen käsittelee lupa-asian, riippuu toiminnan sisällöstä ja laajuudesta. Aluehallintoviraston käsiteltäviin asioihin kuuluvat merkittävimmät ja myös alueellisesti merkittävät ympäristölupa-asiat. Viranomaisten toimivallasta on säädetty ympäristönsuojelulaissa ja tämän perusteella annetussa ympäristönsuojeluasetuksessa (YSA).

Varsinaisen ympäristölupa-asian käsittely noudattaa normaaleja hallintoasian käsittelyn vaiheita. Käsittelyä edistää se, että asiasta käydään ennakkoneuvottelu viranomaisen kanssa ja hakemus jätetään mahdollisimman täydellisenä useita kuukausia ennen suunniteltua toiminnan aloittamista. Tällöin viranomaisella on mahdollisimman paljon tietoa päätöksensä perusteeksi.

Lupa-asian käsittelyyn sisältyy tiedottaminen kuuluttamalla ja internet-sivuilla. Kuulutuksesta lähetetään erikseen tieto suunnitellun toiminnan vaikutuspiirissä oleville maa- ja vesialueiden omistajille. Kuulutusmenettelyllä annetaan asianosaisille mahdollisuus lausua mielipiteensä (muistutus) lupa-asiasta. Lisäksi lupaviranomainen pyytää tarvittavat lausunnot muilta viranomaisilta.

Päätös ympäristölupa-asiassa tehdään aluehallintovirastossa esittelijän päätösesityksen perusteella. Kunnassa asian ratkaisee lautakunta tai viranhaltija. Kirjallisena annettava ympäristölupapäätös koostuu asian taustoituksesta sekä ratkaisusta perusteluineen. Päätös on julkisuuslain perusteella julkinen asiakirja.

Ympäristölupapäätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituksen voivat tehdä ympäristönsuojelulaissa (YSL 191 §) määritetyt tahot. Oleellisesti muutoksenhakuoikeus on sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea.

Ympäristölupa voidaan antaa toistaiseksi tai määräajaksi. Ympäristöluvan mukaisen toiminnan valvontaa hoitavat ELY-keskukset ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset.

Kattavat ohjeet ympäristöluvista ja niiden hakemisesta lomakkeineen löytyvät Ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta ymparisto.fi

 

Yläreunan kuva: Murskaimen käyttö saattaa aiheuttaa kovaakin melua. Kuva: Juha Laitila, Luke.