“Maatalouden päästöt alas ja nopeasti” – miten ihmeessä se onnistuu? MustReadin artikkeli

Maatalouden kasvihuonepäästöjen vähentäminen on olennaisessa roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Suomalaisilla maatiloilla pystytään tekemään merkittäviä ilmastonmuutoksen hillintätoimia, jos maanviljelijöitä kannustetaan tietopohjaisen tukipolitiikan avulla, kirjoittaa Marjukka Lamminen. Suomalainen maatalous on jo vuosia kamppaillut kannattavuuskriisissä huolimatta laajasta julkisesta taloudellisesta tuesta. Samaan aikaan maanviljelijöitä vastuutetaan lisääntyvässä määrin ruoantuotannon ilmastovaikutuksista. Ulkoapäin tuleva muutospaine on kova. Nykytilanteessa viljelijät tarvitsevat suunnannäyttäjää, ohjausta ja tukea ilmastonmuutostoimilleen. Päätöksentekijöillä on tässä erityinen rooli. Suomessa maataloussektorin kasvihuonekaasupäästöissä ei ole tapahtunut juurikaan muutoksia …

Täyskäännös – Helsingin Sanomien artikkeli

UPM on päättänyt, että reheviä, aikoinaan ojitettuja korpikuusikkoja ei hakata enää kokonaan, vaan sen verran, että metsä uusiutuu itsestään. Tornatorilla avohakkuita vähennetään Itä- ja Pohjois-Suomen karuilla rämesoilla. Syyt rajuun muutokseen ovat raha ja ilmastonmuutos. Tällainen on rehevä korpi. Kuusten joukosta nousee jokunen hieskoivu. Kostea maa on karhun-, seinä- ja kynsisammalten peitossa. Siellä täällä kasvaa käenkaalta, heiniä ja erilaisia sanikkaisia, kuten riidenliekoa, hiirenporrasta ja korpi-imarretta. Metsäyhtiö UPM:lle kuuluva metsä on Janakkalassa …

Blogi: Metsäojitettujen soiden käytössä paljon huomioitavaa

Vaatimukset metsätalouden ekologisesta kestävyydestä, metsälain ja metsänhoitosuositusten muutokset sekä metsäsertifioinnin kriteerit johtivat ensiojitusten loppumiseen vuosituhannen vaihteessa. Mikä on ojitettujen soiden tilanne nyt? Millaisia vaihtoehtoja puuntuotantoon on suometsänomistajalla? Nykyään 4,7 miljoonaa hehtaaria lasketaan metsäojitetuksi suoksi. Metsätaloutta harjoitetaan myös runsaspuustoisilla ojittamattomilla soilla. Ojitetuista soista 0,5–1,0 miljoonaa hehtaaria on jäänyt vähäpuustoisiksi. Vuoden 2014 metsälain uudistuksessa näiltä heikkotuottoisilta soilta poistui uudistamisvelvoite päätehakkuun jälkeen. Tämä voi osin merkitä alojen jättämistä itsekseen vettymään. Aktiivista ennallistamista on …