Tiekartan tavoite ja eteneminen

Tämä tiekartta on Suomen ensimmäinen kansallinen hävikkitiekartta. Tiekartta on syntynyt muutaman vuoden prosessin tuotoksena. Sen aikana on järjestetty elintarvikeketjun toimijoille ja sidosryhmille kaksi työpajaa, perehdytty lukuisiin tieteellisiin julkaisuihin, toteutettu yli 20 asiantuntijahaastattelua, sekä pidetty tutkimusryhmän kesken monia aivoriihiä. Taustalla on myös hyödynnetty aikaisempien hävikkihankkeiden tuloksia, erityisesti Varsinais-Suomessa järjestettyjen maakunnallisten ruokahävikkitiekarttatyöpajojen tuloksia.

Tiedonkeruun pohjalta tutkimusryhmä on muodostanut kuusi keskeistä teema-aluetta eli keihäänkärkeä, jotka jatkossa ohjaavat ruokahävikin vähentämistä Suomessa. Jokainen keihäänkärki sisältää tarkempia ruokahävikin vähentämiseen tähtääviä ratkaisuja. Keihäänkärjet keskittyvät erityisesti ruokahävikin vähentämiseen. Syömäkelvottoman elintarvikejätteen vähentämistä ja hyödyntämistä ei ole juuri käsitelty tässä tiekartassa.

Tiekartan tarkoituksena on auttaa tunnistamaan keskeisiä ratkaisuja ruokahävikin vähentämiseksi. Päämääränä on myös täsmentää ja konkretisoida ratkaisuja ja ideoita. Pyrkimyksenä on, että jatkossa olemassa olevat hävikkiratkaisut tunnistetaan ja niitä seurataan osana hävikkitiekarttaa. Tiekartta on myös osa valtakunnallista jätesuunnitelmaa (VALTSUa), jolloin tarkistuksia ja päivityksiä tehdään myös jätedirektiivin pohjalta.

Osana toteutusta myös mitataan ja seurataan ratkaisujen vaikutuksia ruokahävikkiin. Sopivat mittaustavat ja mittarit valitaan ratkaisukohtaisesti (esim. Quested 2019). Lisäksi ruokahävikin kokonaismäärää seurataan koko Suomen kattavalla ruokahävikin seurantajärjestelmällä. Ratkaisuehdotuksissa tulisi jatkossa arvioida myös niiden taloudellinen kannattavuus ja ympäristövaikutukset. Lisäksi ratkaisujen perustana on, että elintarvikkeiden turvallisuusvaatimuksia noudatetaan.

Tiekarttaa ylläpidetään ja päivitetään tällä sivustolla. Se on jatkuvasti päivittyvä kokonaisuuus, johon linkitetään olemassa olevia ja uusia tutkimushankkeita, kehitysprojekteja, poliittisia linjauksia ja yritysratkaisuja. Tiekartta on siis vielä keskeneräinen ja sen päivittämisessä toivomme alan toimijoiden olevan aktiivisia.