Hanke

Euroopan komissiossa astui voimaan toukokuun alussa 2019 delegoitu päätös elintarvikejätteen mittaamisesta (2019/1597, 2008/98/EY). Sen mukaan jäsenmaiden on raportoitava elintarvikejätteensä komissiolle vuodesta 2020 lähtien.

Elintarvikejäte = Alun perin ei syötäväksi tarkoitettu (ts. syömäkelvoton) ruoka (kuten luut ja hedelmien kuoret) ja alun perin syötäväksi tarkoitettu (ts. syömäkelpoinen) ruoka, jota ei hyödynnetä ihmisravintona, rehuna tai muuna arvojakeena. (EU komission määritelmä)

Ruokahävikki = Alun perin syötäväksi tarkoitettu (ts. syömäkelpoinen) ruoka, jota ei hyödynnetä ihmisravintona, rehuna tai muuna arvojakeena. (Kansallinen määritelmä)

Keväällä 2018 alkaneessa Luken kolmivuotisessa hankkeessa (Ruokahävikkiseuranta ja -tiekartta) on rakennettu elintarvikejätteen kansallista seurantajärjestelmää yhteistyössä alan toimijoiden ja ministeriöiden kanssa. Hankkeessa on kehitetty työkaluja elintarvikejätteen ja ruokahävikin seurantaan ja tuotetaan yhden vuoden baseline-tiedot elintarvikejätteen ja ruokahävikin määrästä koko elintarvikeketjussa. Pääpaino on syömäkelpoisessa ruokahävikissä, mutta myös syömäkelvottoman elintarvikejätteen määrää on seurattu.

Määrien lisäksi hankkeessa on tunnistettu keskeisiä keinoja vähentää elintarvikejätettä ja ruokahävikkiä koko ruokaketjussa. Hankkeessa on järjestetty koko ruokaketjun kattava työpaja, perehdytty ison määrän tutkimuksia läpi ja tehty haastatteluja, joiden avulla pyritään luomaan kansallinen tiekartta ruokahävikin vähentämiseksi ja seuraamiseksi. Tiekartasta pyritään tekemään jatkuvasti päivittyvä työkalu, joka suuntaa hävikin vähentämistä mahdollisimman kustannustehokkaaseen ja kokonaisvaltaiseen suuntaan. Hanke on tehnyt tiivistä yhteistyötä EU-rahoitteisen Life IP Circwaste hankkeen kanssa. Tiekartan laadinnassa on otettu huomioon ruokahävikkivirrat ketjun eri osissa ja ketjun rajapinnoilla,  ruokahävikkiä vähentävät vapaaehtoiset keinot sekä lainsäädäntö. Tiekartan laadintaan on osallistunut koko elintarvikeala ja sen sidosryhmät, ja tavoitteisiin on pyritty sitomaan laajasti koko elintarvikeketju. Tiekartta on merkittävä myös komissiolle, sillä sen pohjalta komissio osaa arvioida elintarvikejätteen ja ruokahävikin vähentämisen potentiaalin ja asettaa vähentämistavoitteet.

Kuva 1. Tiekarttatyön pohjalta on noussut kuusi eri keihäänkärkeä.

 

Jatkohanke

Työ seurantajärjestelmän kehittämiseksi jatkuu uudessa Elintarvikejäte- ja hävikkiseuranta -hankkeessa. Hankkeessa kehitetään toimivia ja kustannustehokkaista seuranta -ja mittaustapoja koko ketjun osalta sekä kasvatetaan otoskokoja luotettavimpien tietojen aikaansaamiseksi.