Inom spjutspetsområdet Påverkande styrmedel arbetar man för att skapa incitament och sanktioner som styr mot sådana nya lösningar som ofta inte är marknadsdrivna. Det behövs tryck och styrning från utanför livsmedelskedjan, utöver interna initiativ, för att även mer radikala lösningar ska vara lönsamma för aktörerna och styra dem mot förändring – och därigenom åstadkomma betydlig minskning av matsvinnet. Den nationella färdplanen för matsvinn är en viktig del av styrningen. Den gällande lagstiftningen fokuserar på avfall och minskning av avfall. Bestämmelserna tillämpas på matsvinn, vilket kan ge upphov till olika tolkningar och därmed osäkerhet.

Metoderna för att minska matsvinnet beskrivs i tabellen nedan. De kommer att kompletteras och preciseras när arbetet framskrider. Enligt aktörerna i branschen behövs det insatser på att utveckla just frivilliga styrmetoder och framförallt på materialeffektivitetsavtalen och färdplanen för matsvinn. Frivilliga åtgärder ses som snabbare och smidigare metoder för att minska svinnet jämfört med lagstadgade åtaganden.

 

METODER AKTÖRER OCH FÖRANKRING
Färdplan för matsvinn

 • Med hjälp av färdplanen identifieras de centrala åtgärderna för minskning av matsvinnet och utarbetas planer för att genomföra dem
 • Naturresursinstitutet upprätthåller färdplanen
 • Aktörerna i branschen åtar sig att uppdatera och utveckla färdplanen
Åtagande för materialeffektivitet

 • Förslag: Utvidgande av åtagandet för materialeffektivitet till cateringleverantörer och primärproduktion
 • Motiva, Finlands Dagligvaruhandel, Livsmedelsindustriförbundet
 • Aktörer inom livsmedelsindustrin och handeln
 • I fortsättningen utskänkningssektorn samt aktörer inom primärproduktionen
EU:s delegerade beslut om minskning av livsmedelsavfall

 • Beslutet förpliktar medlemsstaterna att övervaka livsmedelsavfall och vidta åtgärder för att begränsa livsmedelsavfallet
 • Finland arbetar för målen i förordningen genom projektet Uppföljning av matsvinn inklusive färdplan (2018–2020), som samordnas och genomförs av Naturresursinstitutet, samt projektet för livsmedelsavfall och övervakning av matsvinn (2020–2021). Aktörer (Finlands Dagligvaruhandel, Livsmedelsindustriförbundet, Turism och Restaurangförbundet, inkl. medlemsföretag) och myndigheter (JSM, MM, ANM) inom sektorn.
 

 • Naturresursinstitutet utarbetar ett nationellt system för övervakning av matsvinn och fungerar som expertmyndighet för övervakning av matavfall och matsvinn i Finland
 • Förutsätter intensivt samarbete med branschaktörer
FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling

 • Ett av målen i Agenda 2030 är att halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet samt väsentligt minska mängden avfall längs hela livsmedelskedjan, inklusive produktionen
 • Målet genomförs via den nationella färdplanen för matsvinn (Naturresursinstitutets projekt Uppföljning av matsvinn inklusive färdplan samt de åtgärder som vidtas utifrån projektet)
 • Branschaktörerna ska åta sig att minska matsvinnet
 • Den nationella färdplanen för minskning av matsvinnet – Naturresursinstitutet upprätthåller
Det gällande regeringsprogrammet

 • Ett av målen i regeringsprogrammet är att halvera matsvinnet före 2030. För detta ska utarbetas en färdplan. Färdplanen utarbetas av Naturresursinstitutet (färdig före utgången av 2020). Åtgärderna enligt vägkartan genomförs i samarbete med branschaktörerna och förvaltningen
 • Branschaktörerna ska åta sig att minska matsvinnet
 • Naturresursinstitutet upprätthåller den nationella färdplanen för matsvinn
Reform av avfallslagen (646/2011)

 • Genom reformen fogas till avfallslagen en ny paragraf (118 a §) enligt vilken bokföringsskyldigheten omfattar livsmedelsföretagare som avses i livsmedelslagen.
 • De ska föra bok över mängden och hanteringen av det livsmedelsavfall som uppkommer i verksamheten, inklusive en uppskattning av mängden ätbara livsmedel som kasserats som avfall.
 • Aktörer inom branschen
 • Naturresursinstitutet är den expertmyndighet som ansvarar för övervakning av matavfall och matsvinn
Serviceavtal

 • De kommunala måltidstjänsternas avtal med tjänsteleverantörerna: matsvinnet ska beaktas när avtal ingås och mätning och övervakning av svinnet uppmuntras
 • Kommunerna
Organiserad mathjälp

 • Främja riksomfattande nätverkande och lokalt utvecklingsarbete.
 • Lansering av informationsplattformen Ruoka-apu.fi – utveckling av verksamheten fortsätter.