Forumet för torvmarksskog främjar hållbar användning av torvmarksskogar

Forumet för torvmarksskog utgörs av en expertgrupp bestående av tio personer som representerar organisationer, näringsliv, förvaltning och forskning. Gruppens uppgift är att främja en hållbar vård och användning av torvmarksskogar samt stödja skapandet av en ny handlingsmodell för vård av torvmarksskogar. Med hjälp av modellen kan skogsägare fatta beslut om vård och användning av torvmarksskogar så att virkesproduktionen och effekterna på klimatet, vattendragen och den biologiska mångfalden beaktas. Handlingsmodellen skapas inom ramen för projektet SUO som samordnas av Naturresursinstitutet.

Medlemmarna i forumet:

 • deltar i och tar ställning till utarbetandet av handlingsmodellen och medverkar därigenom i arbetet med att främja en hållbar användning av torvmarksskogar
 • påverkar förnyelsen av finansieringssystemet för hållbart skogsbruk på torvmark
 • testar handlingsmodellens användbarhet
 • identifierar eventuella hål inom forskningen om torvmarksskogar och lyfter fram forsknings- och utvecklingsbehov.

Forumets sammansättning:

 • Heli Peltola, professor i skogsvetenskap, Östra Finlands universitet (UEF)
 • Liisa Kulmala, äldre forskare, Meteorologiska institutet
 • Kaj Granholm, projektledare, Baltic Sea Action Group (BSAG)
 • xx, WWF
 • Lea Jylhä, skogsexpert, MTK
 • Timo Makkonen, utvecklingschef, Koneyrittäjät ry
 • Juho Rantala, direktör för medlemstjänster, Metsä Group
 • Antti Otsamo, direktör för hållbar utveckling, Forststyrelsen
 • Timo Lehesvirta, ledande expert, SITRA
 • Ari Niiranen, överdirektör, NTM-centralen i Norra Karelen

Forumet sammanträder minst fyra gånger om året 2021 och 2022.

Forumet för torvmarksskog har sammankallats av projektet Hållbar och godtagbar virkesproduktion på torvmarker – SUO som samordnas av Naturresursinstitutet. SUO stöder genomförandet av regeringens klimatplan för markanvändningssektorn och den nationella skogsstrategin.