Päästövähennystoimien kannattavuus ja ohjauskeinot -työpaketti tuottaa arvioita päästövähennystoimien kustannuksista, hyödyistä ja kannattavuudesta maanomistajille ja viljelijöille sekä eri ohjauskeinojen mahdollisuuksista vaikuttaa kannattavuuteen ja päästövähennyskustannuksiin.

Tavoitteena on

  • Laatia yksityiskohtaiset ja eri tapauksiin sovellettavat laskelmat eri päästövähennystoimien kustannuksista, hyödyistä ja kannattavuudesta
  • Kehittää kannattavuuslaskelmia ja laskentamalleja tärkeimpiin toimenpiteisiin sopiviksi, huomioiden erityisesti yksityistalouden näkökulma: Millä edellytyksillä toimet voivat olla kannattavia maanomistajalle tai viljelijälle?
  • Koota ja arvioida sidosryhmien näkemyksiä laskelmiin liittyen
  • Raportoida ohjauskeinojen vaikutusanalyysit kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi turvemailla maa- ja metsätaloudessa. Missä määrin ja millä edellytyksillä voidaan päästä merkittäviin päästövähennyksiin turvemailla?
  • Tuoda SOMPA-hankkeen politiikkasuosituksiin taloudellista näkökulmaa: Mitkä ohjaukset ja niiden yhdistelmät olisivat tehokkainta julkisten varojen käyttöä, huomioiden sosio-ekonomiset vaikutukset, päästövähennystoimien edistämisessä?

Lue lisää: