HUOM! Esityksiä ja tapahtumiin liittyviä materiaaleja löytyy myös tapahtuma-sivuilta

Video jatkuvapeitteisestä metsänkasvatuksesta turvemailla

SOMPA-hanke on julkaissut kaksi videota jatkuvapeitteisestä metsänkasvatuksesta turvemailla. Videoilla vieraillaan Ränskälänkorven tutkimusalueella, jossa vertaillaan erilaisten metsänkäsittelymuotojen vaikutusta kasvihuonekaasutaseisiin, valumaveden laatuun, pohjaveden pinnan tasoon ja puiden kasvuun.

Katso videon lyhyempi, metsänomistajille suunnattu versio, täältä.

Katso videon pidempi, metsäammattilaisille ja asiantuntijoille suunnattu versio, täältä.

Hakkuiden vaikutukset sammalten biomassatuotokseen runsasravinteisissa ojitetuissa suometsissä

Sanna Stenberg kartoitti opinnäytetyössään miten metsän kasvatuksessa toteutettavat hakkuut vaikuttavat sammalten biomassatuotokseen runsasravinteisissa, ojitetuissa suometsissä lyhyellä aikavälillä.

Opinnäytetyö (AMK), Sanna Stenberg

SOMPAn ja Metsäteollisuus ry:n tapaaminen -esitykset 20.5.2021

ILMAVA hanke – ojitetut suometsät

Taimettuminen jatkuvapeitteisessä kasvatuksessa turvemaalla – SuoErika-kokeiden inventointituloksia

Jatkuvapeitteisen kasvatuksen kannattavuus turvemailla

Maaperä osana ilmastoratkaisua – maatalouspolitiikkauudistus edistämään ilmastoviisasta maataloutta

EU:n maatalouspolitiikkauudistus edellyttää ilmastotoimien vahvistamista. Seitsemän tutkimushankkeen yhteinen politiikkasuositus kannustaa ottamaan käyttöön päästövähennys- ja hiilensidontatoimenpiteet niin turve- kuin kivennäismailla.

Policy brief (23.4.2021)

Strategisen tutkimuksen vastauksia – Uusi LULUCF-asetus ja metsästrategia

SOMPA-hankkeen ja muiden STN-hankkeiden yhteinen esitys tutkimustuloksista 19.4.2021 järjestetyssä keskustelutilaisuudessa.

Tässä koemetsässä kokeillaan helppoa keinoa päästöjen vähentämiseen – katso animaatiosta, miten luonto korjaa itsensä

Raisa Mäkipään ja Sakari Sarkkolan haastattelu tutkimuskohteella sekä animaatio, Yle 16.4.2021

Miten maaperän hiilidioksidi- ja metaanivoita mitataan?

video hankkeen tutkimuskohteelta 23.3.2021

Ojitetut suot ja ilmastonmuutos

Raisa Mäkipään haastattelu Metsäradiossa ke 25.11. klo 20.00

Ilmastonmuutos näkyy jo Suomen luonnossa

Raisa Mäkipään haastattelu Ylen aamu tv:ssä 20.11.2020

Seminaari 12.11.2020: Yhdessä kohti luonnonvarojen kestävää käyttöä (Videotallenteet ja SOMPA-hankkeen esitelmät) 

Mikko Peltoniemi, Luke: Metsien hiilinielut ja turvemaiden kasvihuonekaasupäästöt kartalla – missä ja miten tulisi edistää siirtymää ilmastoviisaisiin metsänkäsittelytapoihin?

Aleksi Lehtonen, Luke: Metsien jatkuvapeitteisen kasvatuksen tekninen potentiaali päästövähennyskeinona ja taloudellinen kannattavuus

Kristiina Regina, Luke: Turvemaiden maaperän päästöt ja niiden vähentämisen perusteet maataloudessa

Tuomas Mattila, SYKE: Miten turvemailta tuotettujen maataloustuotteiden päästöjä voidaan vähentää?

Hanna Kekkonen, Luke: Viljeltyjen turvemaiden päästöt – kohderyhmänä tavallinen kuluttaja

1. Video käsittelee metsien eri käyttömuotojen ja ekosysteemipalveluiden yhteensovittamista.

2. Videon teemana on ilmastopäästöjen vähentäminen turvemaiden käytössä.

3. Video hakee vastauksia kysymykseen: Miten vastaamme tietoähkyyn?

Suometsät ja ilmasto

Luken nettisivuilla suometsät sekä suometsät ja ilmasto-osiot, joissa paljon SOMPAan liittyvää tietoa ja materiaalia (26.8.2020)

Kosteikkoviljely ja siihen sopivien tuotteiden elinkaariarviointi

Laura Lahtinen teki pro gradu -työssään elinkaariarvioinnin kahdesta mahdollisesta kosteikkoviljelytuotteesta – osmankäämieristelevystä ja järviruokokasvualustasta.

Uutinen tutkielmasta (15.7.2020)

Pro gradu, Laura Lahtinen

Monitavoitteinen päätösanalyysi turvepeltojen käyttömuotojen vertailussa

Jari Niemi sovelsi pro gradu -tutkielmassaan monitavoitteisen päätösanalyysin metodeja turvepeltojen nykyisten yleisten käyttömuotojen, ja vaihtoehtoisten vähäpäästöisempien käyttömuotojen vertailussa.

Uutinen tutkielmasta (15.7.2020)

Pro gradu, Jari Niemi

Maatalouden tukijärjestelmää kehitettävä tukemaan viljeltyjen turvemaiden ilmastokestävää käyttöä

Erityisen tehokkaita keinoja vähentää viljeltyjen turvemaiden ilmastopäästöjä ovat pohjaveden pinnan nostaminen ja kosteikkoviljely. Nykyinen maatalouden tukijärjestelmä ei kuitenkaan kannusta näiden käyttöönottoon.

Policy brief (1.7.2020)

Miltä näyttää vahva ilmastolaki? Oikeustieteilijöiden suosituksia Suomen ilmastolain uudistustyöhön

Kati Kulovesi, Tuula Honkonen, Sara Kymenvaara ja Seita Romppanen, CCEEL. Tärkeimmät suositukset: vahvemmat tavoitteet ja päästövähennyspolun tarkempi määrittely, vahvempi suunnittelu- ja raportointijärjestelmä, vahvempi ilmastopaneeli

Policy brief (03/2020)

Metsätalouden kannustinjärjestelmää muutettava – suometsien hoidon ympäristövaikutukset huomioitava paremmin

Monitieteinen tutkijaryhmä arvioi nykyisen rahoitusjärjestelmän ympäristövaikutuksia suometsissä (Heiskanen ym. 2020). Arvioinnin perusteella KEMERA-tuet eivät ohjaa
suometsien ilmastokestävään käyttöön ja osa tuista on ympäristölle haitallisia. Ympäristötavoitteisiin keskittyvä rahoitusosuus on pieni.

Policy brief (18.5.2020)

Peatlands in the EU – Common Agriculture Policy (CAP) after 2020

Policy brief  was prepared jointly by experts working in related research projects in the major research institutes in Europe, including Natural Resources Institute Finland (Luke), National University of Ireland (NUI), and Greifswald Mire Centre. In Finland, scientists of the SOMPA contributed to this work. Read the news (6.4.2020)

Turve- ja savipellon hiilitase

Henri Honkanen, Kristiina Regina, Jaakko Heikkinen: Turve- ja savimaan 11 kk:n hiilitaseessa oli merkittävä ero vuonna 2019. Fotosynteesi ja sadon tuotto olivat molemmilla samaa luokkaa, mutta turvemaan hengitys oli suurempaa kuin kivennäismaan.

Posteri (7.2.2020)

Pohjavedenpinnan nostoon soveltuvien viljeltyjen turvepeltojen kartoittaminen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi

Alina Oksala kehitti diplomi-työssään paikkatietopohjaista menetelmää, jolla voidaan tunnistaa turvepeltoja, jotka soveltuisivat vettämiseen tai kosteikkoviljelyyn. Sompa-hankkeen yhteydessä toteutetussa työssä laskettiin hydrologisia indeksejä, ja niiden perusteella pääteltiin millä alueilla pohjavedenpintaa nostamalla voitaisiin vähentää turvepellon khk-päästöjä.

Uutinen tuloksista (28.1.2020)

Diplomityö, Alina Oksala

Erirakenteishakkuiden voimakkuuden vaikutus aluskasvillisuuden rakenteeseen korpikohteilla

Joni Haapakosken pro gradu perustuu selvitykseen jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen vaikutuksista alukasvillisuuteen. Haapakoski teki selvityksen Sompa-hankkeelle ja se on Suomessa ensimmäinen laatuaan.

Uutinen tuloksista (11.10.2019)

Pro gradu, Joni Haapakoski

How does the LULUCF Regulation affect EU Member States’ forest management?

Seita Romppanen

Policy brief on how the new EU land use, land-use change and forestry (LULUCF) regulation affects EU Member States’ forest management (PDF) 1/2019

Hiilinielut osana yhteiskuntapolitiikkaa

Janne Hukkinen, Martin Forsius, Raisa Mäkipää, Kati Berninger, Saija Kuusela & Paavo Järvensivu

Taustapaperi toimittajatilaisuuteen (PDF) 1.2.2019

Sustainable Development Goals and Land Management Practices

Raisa Mäkipää

Viikki Sustainability Research Seminar 11.2.2019, seminaariesitys

Suometsien kasvihuonekaasujen kurinpalautus

Meeri Pearson, Raija Laiho, Timo Penttilä & Raisa Mäkipää

Posteri tulevaisuusvaliokuntaan (PDF, A4) 24.10.2018

Suometsien ilmastoviisas metsänhoito

Timo Penttilä, Raija Laiho ja Raisa Mäkipää.

Kirjoittajat tutkivat metsien ja soiden ilmastovaikutuksia sekä kehittävät keinoja vähentää turvemaiden kasvihuonekaasupäästöjä.

Suomen metsistä neljännes on suometsiä. Suometsien maaperä on turvetta, joka hajoaa hitaasti ja tuottaa kasvihuonekaasuja – hapellisissa olosuhteissa hiilidioksidia ja hapettomissa olosuhteissa metaania. Näiden turvemailla kasvavien metsien maaperän päästöt vastaavat suuruudeltaan noin neljännestä Suomen metsien puuston hiilinielusta. Metsänhoitotoimin ja vesitaloutta säätelemällä voidaan vähentää ojitettujen suometsien päästöjä. Pitämällä suometsät puustoisina voidaan huolehtia sopivasta kuivatuksesta ja välttää päästöjä lisäävää ojien kaivamista.

Tietopaketti www-sivuilla
Tietokortti ladattavissa (PDF)

Tilannekuvaraportti

Hanketta taustoittava raportti.

SOMPA tilannekuvaraportti 21.3.2018