Mikko Alhaisen hoitama Alhaisen maa- ja metsätila sijaitsee Hämeenlinnan laitakaupungilla Pirttikoskella. Metsäpinta-alaa tilalla on 50 hehtaaria, josta noin kolmannes on turvemaata. Hämäläiselle metsälle tyypilliseen tapaan kasvualusta on kivistä kivennäismaata ja suota.

Alhaisen tila on mukana Metsä Groupin FSC-ryhmäsertifikaatissa, jonka kriteerit ovat yhteneviä Mikon toteuttamien riistametsänhoidon periaatteiden kanssa. Periaatteet tukevat luonnon monimuotoisuuden edistämistä osana maa- ja metsätaloutta, mistä Alhaisen tila on palkittu myös arvostetulla Wildlife Estates -tunnuksella.

Hallittu yläharvennus

Mikko on harjoittanut metsätilallaan hallittua yläharvennusta reilun kolmen vuoden ajan. Hallituilla yläharvennuksilla Mikko pyrkii puuston salliessa pidentämään kiertoaikaa, edistämään metsän monimuotoisuutta ja tarjoamaan paremmat mahdollisuudet luontaiselle uudistumiselle. ”Erirakenteisen valoisan sekametsän luominen yläharvennuksilla on onnistunut yllättävän hyvin. Metsästä saa hyvät tulot ja harvennus jättää jälkeensä täyttä metsää, jonka virkistysarvo on korkea”, Mikko kuvailee.

Menetelmän hyödyt ja haasteet

Menetelmän käyttö on ollut Alhaisen tilalla taloudellisesti kannattavaa. Harkituilla yläharvennuksilla metsästä saatavaa puumäärää suhteessa uudistuskuluihin on saatu parannettua, sillä yläharvennus on pienentänyt vuotuisia istutus- ja taimikonhoitokuluja. ”Koska menetelmä ei vielä ole metsänhoidon valtavirtaa, vaatii sen käyttö kuitenkin huolellista suunnittelua ja muun muassa konekuskien tarkkaa ohjeistamista”, Mikko huomauttaa.

Erot perinteisen hakkuun ja yläharvennuksen välillä esimerkiksi menetelmien kannattavuuden, vesistöpäästöjen ja hiilen sidonnan suhteen kiinnostavat sekä metsänhoitajia että tutkijoita. Aiheen tiimoilta onkin tehty lukuisia tutkimusaloitteita, joiden tuloksia Mikko odottaa mielenkiinnolla.

Riistakosteikot

Alhaisen tilalla hoidetaan myös riistakosteikkoja, joita alueella on yhteensä 2,5 hehtaaria. ”Oikein hoidettu kosteikko on vesiensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden win-win, joka samalla tasaa tulvavirtaamia ja tarjoaa hyvät olosuhteet riistalinnuille”, Mikko kertoo.