Päivitetty tietokortti: Suometsien säilyttäminen puustoisina hillitsee kasvihuonekaasupäästöjä

  Luonnonvarakeskuksen laatima Suometsien ilmastoviisas metsänhoito -tietokortti on päivitetty.  Kortti tarjoaa tietoa suometsien ilmastopäästöistä sekä toimenpiteistä, joilla niitä voidaan vähentää. Suomen metsistä neljännes on suometsiä, joiden maaperä on turvetta. Soiden raivaaminen pelloiksi tai käyttäminen turvetuotantoalueina johtaa puuston hiilinielun menetykseen ja turpeeseen kertyneen hiilivaraston heikkenemiseen. Metsätalouskäyttöön ojitettujen suometsien maaperä tuottaa päästöjä erityisesti ravinteisimmilla kasvupaikoilla ja Etelä-Suomessa suometsät ovat, puusto ja maaperä huomioiden, päästölähde. Suometsien päästöjä voidaan kuitenkin vähentää metsänhoitotoimin, vesitaloutta säätelemällä …

Maankäyttösektorin päästövähennysmahdollisuudet tuntevia asiantuntijoita Suomen ilmastopaneeliin

  Valtioneuvosto asetti 9. marraskuuta uuden ilmastopaneelin kaudelle 2024-2027. Suomen ilmastopaneeli on tieteellinen ja riippumaton asiantuntijaelin, joka toimii ilmastolain alaisena. Paneelin tehtävänä on antaa lausuntoja, tukea ilmastopolitiikan suunnittelua, ja tuottaa tieteellistä tietoa päätöksenteon tueksi.  Ilmastopaneeliin valittiin mukaan 15 huippututkijaa, jotka edustavat ilmastopolitiikan kannalta keskeisiä tieteenaloja. Valtioneuvosto nimittää Suomen ilmastopaneelin jäsenet korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten antamien ehdotusten perusteella neljäksi vuodeksi kerrallaan. Paneelin puheenjohtajaksi valittiin Suomen ympäristökeskuksen professori Jyri Seppälä, joka toimii myös …

Metsien käytöllä on paljon merkitystä päästövähennyksiä ajatellen: Tiedekulman metsäkeskustelun tallenne saatavilla

Tiedekulmassa  25.10.  järjestetyssä  Mitä metsille pitäisi tehdä?  -tapahtumassa  SOMPA -hankkeen johtaja Raisa Mäkipää totesi, että maankäyttösektorilla on kustannustehokkaita päästövähennysmahdollisuuksia, joita ei kannata jättää käyttämättä, koska vaihtoehtona on kalliimpien päästöoikeuksien tai hiilinielujen ostaminen muilta EU-mailta. Keskustelussa nostettiin esiin myös SOMPA -hankkeessa tehtyä tutkimusta ja hankkeessa nousseita tuloksia, kuten esimerkiksi hankkeessa lasketut skenaariot, joiden mukaan vuoteen 2035 voitaisiin saada noin miljoona hiilidioksidiekvivalenttia hiilinielua, mikäli hakkuujäreydessä olevissa kuusivaltaisissa, runsasravinteisissa turvemetsissä siirryttäisiin avohakkuista jatkuvapeitteisiin …