Maankäyttösektorin kääntyminen päästölähteeksi vaikeuttaa ilmastolain tavoitteiden toteutumista. Turvemaiden käsittelyä muuttamalla ja vesitaloutta säätämällä voitaisiin saavuttaa päästövähennyksiä kustannustehokkaasti vaarantamatta puuntuotantoa ja ruokaturvaa.

Kuva: Hanna Kekkonen

Suomen ilmastolain tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius eli tilanne, jossa kasvihuonekaasujen päästöt ovat enintään yhtä suuret kuin poistumat viimeistään vuonna 2035. Tavoite on nyt aiempaa vaikeampi saavuttaa, koska maankäyttösektori on kääntynyt nielusta päästölähteeksi. Turvemaapeltojen päästöt ovat kasvaneet, eikä metsien pienentynyt hiilinielu enää kompensoi niitä. 

Turvemaapelloilla ja -metsissä on mahdollista saavuttaa merkittäviä päästövähennyksiä. Turvemaapeltojen pohjavedenpinnan nosto vähentää päästöjä nopeasti ja kustannustehokkaasti. Ruoantuotannon ulkopuolella olevat tai hyvin niukkasatoiset turvemaapellot voidaan vettää ja tuottavien turvemaapeltojen pohjavedenpintaa voidaan nostaa säätösalaojituksella. Uusien kosteikkoviljelytuotteiden tuoteketjuja kehittämällä voidaan edistää turvemaapeltojen vettämistä ja korvata ilmastolle haitallisempia tuotteita. Suometsissä taas ilmastopäästöjä voidaan hillitä kustannustehokkaasti välttämällä avohakkuita etenkin kuusivaltaisilla turvemailla.

Tutkijat esittävät seuraavia muutoksia ohjauskeinoihin:

  1. Maksetaan viljelijöille turvemaapeltojen vettämiseen tähtäävistä investoinneista ja tuetaan kosteikkoviljelyä samalla tavalla/periaatteella kuin muutakin peltojen käyttöä. Poistetaan tuet turvemaapelloilta, joilta ei korjata satoa.
  2. Tuetaan kosteikkoviljelytuotteiden markkinoiden kehittymistä. Tämä vaatii tukea koko arvoketjun kattavaan tuotekehitykseen ja tuotteiden markkinoille pääsyyn.
  3. Muutetaan metsätalouden tukijärjestelmää riippumattomaksi metsänkasvatusmenetelmästä, sekä koulutetaan metsäurakoitsijoita ja lisätään informaatio-ohjausta metsänomistajille koskien jatkuvapeitteistä metsänhoitoa.

Tutkijoiden ehdottamista toimenpiteistä on koottu politiikkasuositus: Turvemaapeltojen viljelyn ja suometsien hoidon muutoksilla tuetaan ilmastolain tavoitteiden toteutumista.

 

Lisätietoja:  

Tutkimusprofessori Raisa Mäkipää, Luke, puh. 029 532 2197, raisa.makipaa@luke.fi

Tutkimusprofessori Kristiina Lång, Luke, puh. 029 532 6474, kristiina.lang@uke.fi 

Tutkimusprofessori Heikki Lehtonen, Luke, puh. 029 532 6316, heikki.lehtonen@luke.fi 

 

Uutinen on julkaistu myös Luke.fi -sivuilla.