SOMPAn Heikki Lehtonen laatimassa suunnitelmaa maatalouden päästöjen vähentämiseen

Maa- ja metsätalousministeriö on nimittänyt SOMPA-hankkeen Päästövähennystoimien kannattavuus ja ohjauskeinot -työpaketin vetäjän, tutkimusprofessori Heikki Lehtosen laatimaan Maatalouden hiili-euro-ohjelman. Työn tavoitteena on laatia ohjelma siitä, miten saavutetaan 29 prosentin vähennys maatalouden kasvihuonekaasupäästöissä vuoteen 2035 mennessä. Ohjelma on määrä saada valmiiksi maaliskuun 2022 loppuun mennessä. Maatalouden ilmasto- ja ympäristötoimenpiteet kerätään yhdeksi toimenpidekokonaisuudeksi, jossa määritellään tarkemmin päästövähennyspolku vuoteen 2035. Maatalouden kannattavuuden tulee toimeksiannon mukaan ohjelman myötä vahvistua. ”Kyse ei ole vain faktoista, vaan …

Gradu: Poimintahakkuun vaikutus hiilidioksidin ja metaanin dynamiikkaan boreaalisten turvemaametsien maaprofiilissa

Pauliina Turunen tutki maisterintutkielmassaan, miten hiilidioksidin (CO₂) ja metaanin (CH4) pitoisuudet sekä CO₂-isotooppiarvot muuttuvat turvemaassa ja kuinka poimintahakkuu vaikuttaa näihin. Soiden vesitalous ja pohjaveden pinta vaikuttavat merkittävästi hiilidioksidin ja metaanin päästöihin maaperästä. Luonnontilaiset turvemaat ovat yleisesti ottaen hiilidioksidin nieluja ja metaanin lähteitä. Ojitetut turvemaametsät toimivat metaanin nieluina, mutta niiden maaperän hiilidioksidipäästöt ovat suurempia kuin luonnontilaisilla turvemailla. Jatkuvapeitteisessä metsänkasvatuksessa vain osa puista poistetaan. Jäljelle jäävän puuston haihdunta pitää yllä puuston kasvun …

Luke modelling seminar 4.3.2022: Recent developments in modelling water balance and ghg emissions from forested peatlands

In recent years, significant model developments have been made in modelling peatland ecosystems. These developments have been motivated by the importance of these ecosystems to green-house gas emissions and to forestry. Therefore, it is also central to understand how they respond to changing conditions and management. In this seminar, we take a look at processes driving peatland ghg emissions and growth, as well as novel modelling approaches to quantify their …