Sanna Stenberg tarkasteli opinnäytetyössään miten metsänkasvatuksessa toteutettavat hakkuut vakuttavat sammalten biomassatuotokseen.

Sammalet ovat elintärkeitä suoekosysteemien toiminnalle, minkä takia on tärkeää huomioida miten metsänhoito vaikuttaa sammaliin. Sanna Stenberg kartoitti opinnäytetyössään miten metsänkasvatuksessa toteutettavat hakkuut vaikuttavat lyhyellä aikavälillä sammalten biomassatuotokseen runsasravinteisissa, ojitetuissa suometsissä. Kvantitatiivinen tutkimus toteutettiin sammalten biomassan ja biomassatuotoksen mittausten avulla. Vastaavaa tutkimusta metsän jatkuvan kasvatuksen vaikutuksista sammalten biomassatuotokseen ei ole aiemmin tehty.

Tulosten perusteella metsän jatkuvassa kasvatuksessa toteutettavat osittaishakkuut heikentävät sammalten biomassatuotosta selvästi vähemmän kuin jaksollisessa kasvatuksessa toteutettavat avohakkuut. Sammalten menestymisen kannalta jatkuva kasvatus vaikuttaa olevan hyvä vaihtoehto suometsien metsänhoidossa. Tulokset kuvastavat tilannetta lyhyellä aikavälillä, minkä takia pitkän aikavälin vaikutuksia tulee vielä tutkia.