Erityisen tehokkaita keinoja vähentää viljeltyjen turvemaiden ilmastopäästöjä ovat pohjaveden pinnan nostaminen ja kosteikkoviljely. Nykyinen maatalouden tukijärjestelmä ei kuitenkaan kannusta näiden käyttöönottoon.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkijat ovat tarkastelleet keinoja vähentää turvepeltojen ilmastopäästöjä sekä ohjauskeinoja, joiden avulla voidaan tukea näiden käyttöönottoa.

Viljelijöiden tulojen ei pitäisi vähentyä, jos he aktiivisesti hoitavat turvemaita ilmastopäästöjä vähentävinä kosteikkoina.

Tutkijat esittävät seuraavia muutoksia nykyiseen tukijärjestelmään tukemaan kosteikkoviljelyä ja ilmastoviisasta turvemaiden viljelyä:

  • Kosteikkoviljelykäytössä oleville turvemaille taataan maatalousmaan status ja siten oikeus maataloustukiin.
  • Maataloustukia ojitetuille turvepelloille tavanomaiseen viljelyyn tulee alentaa tai poistaa vaiheittain käytöstä, jotta maatalouspolitiikka ja ilmastopolitiikka ohjaavat toimintaa samaan suuntaan.
  • Hyvitetään ekosysteemipalveluiden tuottamista, kuten hiilen varastointia, ravinnepäästöjen vähentämistä ja tulvien hallintaa, tulokseen perustuvilla maatalouden ympäristötuilla.

Ilmastokestävien viljelymenetelmien käyttöönottoa voidaan edistää julkisilla tuilla tai ottamalla käyttöön uudenlaisia vapaaehtoisuuteen perustuvia hiilikompensaatiojärjestelmiä.

Kosteikkoviljelystä voidaan parhaimmillaan luoda sekä taloudellisesti kannattava että ekologisesti kestävä elinkeino. Tehtävä on vaativa. Sitä varten on tärkeää luoda uusia, korkean lisäarvon tuotteiden arvoketjuja.

Tutkijoiden politiikkasuosituksista on julkaistu policy brief: Maatalouden tukijärjestelmää kehitettävä tukemaan viljeltyjen turvemaiden ilmastokestävää käyttöä

Policy brief laadittiin osana Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamaa SOMPA-hanketta. Valmistelussa on käytetty pohjana aiheesta aiemmin ilmestynyttä kansainvälistä policy briefiä: Peatlands in the EU – Common Agriculture Policy (CAP) after 2020

SOMPA-tutkimushanke kehittää ekologisesti ja taloudellisesti kestäviä keinoja hoitaa suometsiä ja -peltoja niin, että samalla hillitään ilmastonmuutosta.