Luken metsäinfo-sivustolla on julkistettu ajantasainen kartta puuston hiilivaraston kokonaismäärästä. Karttapalvelu sisältää myös aiemmin julkistetut puuston hiilivaraston muutoskarttatasot. Kartat kattavat koko Suomen ja niiden avulla voidaan paikantaa hiilivarastoltaan erilaisia metsiköitä ja alueita sekä puuston hiilivaraston muutosalueita.

Hiilivarastokartoissa esitetty puuston biomassa sisältää runkopuun kuorineen, oksat ja lehvästön osana maanpäällistä biomassaa sekä juuret ja kannot osana maanalaista biomassaa. Hiilen osuus kokonaisbiomassasta on noin puolet. Hiilivaraston muutokset on laskettu karttatasojen erotuksena.

– Muutoskartan arvoihin vaikuttavat sekä metsiköiden kyky sitoa hiiltä ilmakehästä puuston tilavuuden kasvaessa että hiilivarastojen pieneneminen hakkuiden ja luonnontuhojen myötä, kertoo tutkija Markus Haakana Lukesta.

Metsien hiilivaraston kokonaismäärää kuvaava kartta on toteutettu monilähde-VMI 2017 -biomassakarttojen pohjalta ja muutoskartta 2009 ja 2015 aineistoilla. Aineistojen ajankohta kannattaakin huomioida niitä käytettäessä. Aineistoista ja niihin liittyvästä satunnaisvaihtelusta johtuen selkeimmät muutosalueet, kuten päätehakkuut ovat parhaiten tunnistettavissa. Suuripuustoiset kohteet, joilla suhteelliset muutokset biomassan määrässä ovat vähäisiä, ovat varsin haastavia kohteita.

Karttatasoissa monilähde-VMI:n 16 metrin ruutukoon lähtötietoja onkin tasoitettu laskemalla keskiarvot kuvasegmenteille, joka pohjautuvat muun muassa puuston pituuteen, maaperätunnuksiin ja kiinteistörajoihin. Kuvasegmenttien avulla saadaan rajattua yhtenäisiä kartta-alueita, jotka muistuttavat tavanomaista kuviojakoa ja käsittely-yksiköitä metsissämme. Tutkimuksessa aineistoa käytetään metsienkäsittelytoimenpiteiden päästövaikutusten mallintamisessa esimerkiksi erilaisilla kasvupaikoilla.

– Jatkossa puuston biomassan päästö- ja nieluarviot voidaan huomioida, kun suunnitellaan tulevia metsänhoitotoimia eri kohteilla, toteaa Haakana.

Kartat on tuotettu Strategisen tutkimusneuvoston (STN) rahoittamassa SOMPA-hankkeessa. Karttaa päivitetään hiilensidontaan liittyvien hankkeiden yhteydessä.