Luonnonvarakeskuksen (Luke), Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Itä-Suomen ja Helsingin yliopiston tutkijoiden muodostama monitieteinen tutkijaryhmä arvioi nykyisen kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (KEMERA) tukien ympäristövaikutuksia suometsissä. Tutkijat totesivat, että voimassa olevan rahoitusjärjestelmän tuet eivät ohjaa suometsien ilmastokestävään käyttöön ja osa tuista on ympäristölle haitallisia. Ympäristötavoitteisiin keskittyvä rahoitusosuus on pieni.

Nykyisten KEMERA-tukien tavoitteita ovat metsien kasvun lisäämisen ohella muun muassa ekologinen kestävyys, vesistökuormituksen hillitseminen ja monimuotoisuuden turvaaminen. Nykyinen tukijärjestelmä ei kuitenkaan riittävällä tavalla edistä näiden ympäristötavoitteiden saavuttamista.

Nyt, kun määräaikaista KEMERA-tukijärjestelmää ollaan uudistamassa, se tulisi muuttaa tukemaan suometsien ekologisesti kestävää käyttöä. Ympäristölle haitallisista tuista, kuten tuesta kunnostusojituksille suometsissä, on pääosin luovuttava, ja rahoitusta on ohjattava niille rahoitusinstrumenteille, joilla on positiivisia ympäristövaikutuksia. Ympäristölle haitallisten tukien tilalle on kehitettävä tukia ja sääntelyä, joiden tavoite on myös suometsien hiilinielun vahvistaminen ja erityisesti soiden maaperän hiilivarastojen suojelu.

Arvioinnin pohjalta tehdyistä politiikkasuosituksista on julkaistu policy brief: Metsätalouden kannustinjärjestelmää muutettava – suometsien hoidon ympäristövaikutukset huomioitava paremmin
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-955-2 

Suometsien hoidon tuet ja niiden ilmasto-, vesistö- ja biodiversiteettivaikutukset – Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (Kemera-lain) mukaisten tukien tarkastelu -raportti ja policy brief laadittiin osana Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamia SOMPA– ja IBC-Carbon-hankkeita.

Raportti: Heiskanen, M., Bergström, I., Kosenius A.-K., Laakso, T., Lindholm, T., Mattsson, T., Mäkipää, R., Nieminen, M., Ojanen, P., Rankinen, K., Tolvanen, A., Viitala, E.-J. & Peltoniemi, M. 2020. Suometsien hoidon tuet ja niiden ilmasto-, vesistö- ja biodiversiteettivaikutukset – Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (Kemera-lain) mukaisten tukien tarkastelu. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 27/2020. Luonnonvarakeskus. Helsinki. 81 s.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-953-8