Selvitys: Ilmastoystävälliseen ruokavalioon siirtyminen vaatii järjestelmätason muutoksen

Ruokavalion ilmastovaikutusta voidaan vähentää 30–40 prosenttia ruokavaliota muuttamalla ja pitämällä huolta peltojen hiilivarannosta. Ilmastoystävälliseen ruokavalioon siirtymisessä tarvitaan järjestelmätason muutosta, todetaan RuokaMinimi-hankkeen loppuraportissa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaan kuuluvassa RuokaMinimi-hankkeessa tarkasteltiin ravitsemussuositusten mukaisen syömisen ja kuluttajan ruokahävikin vähentämisen vaikutusta ruokavalion ilmastovaikutukseen. Hankkeessa arvioitiin myös, miten ilmasto- ja ravitsemushyötyjä tuottava ruokavaliomuutos vaikuttaisi suomalaiseen maa- ja elintarviketalouteen ja minkälaisilla politiikkakeinoilla ja toimenpiteillä muutosta voidaan tukea. Ruokavaliomuutos, lihan kulutuksen vähentäminen ja peltojen hiilivarannosta huolehtiminen ovat …

Tutkimus: Hallittu ruokavaliomuutos voisi tuoda ilmastohyötyjä, parantaa ravitsemusta ja säilyttää maatalouden Suomessa

Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen tutkimuksen mukaan ravitsemussuositukset täyttävällä ruokavaliomuutoksella voidaan saavuttaa noin 40 prosenttia pienemmät ilmastovaikutukset ruoankulutuksessa. Peltomaiden hiilidioksidipäästöjen vähentäminen pienentää erityisesti eläinperäisiä tuotteita sisältävien ruokavalioiden ilmastovaikutusta. Muutos vaatii selkeää ohjausta sekä merkittäviä rakenteellisia muutoksia maa- ja elintarviketaloudessa. Ruokavaliomuutos on tunnistettu yhdeksi keinoksi vähentää maatalous- ja ruokasektorin ilmastovaikutuksia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaan kuuluvassa ja Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen toteuttamassa Ruokaminimin-hankkeessa tarkasteltiin, miten laajamittainen ruokavaliomuutos vaikuttaisi ilmastoon, ravintoaineiden saantiin ja maa- …

Kestävä ruokavalio: ravitsemusta, maataloutta, ilmastotekoja – RuokaMinimi-hankkeen loppuseminaari

Ruoka, ruokavalio ja maatalous ovat viime aikoina olleet ilmastokeskustelun keskiössä yhdessä energiakysymyksen kanssa. Mutta miten muutokset ruokavaliossa vaikuttaisivat ruokavalion ilmastopäästöihin, jos ravitsemus otetaan samanaikaisesti huomioon? Minkälainen rooli hävikillä on? Entä millaisia vaikutuksia ruokavaliomuutoksilla on kotimaiseen maatalouteen ja sen toimintaedellytyksiin? Ja millaisia toimenpide- ja politiikkayhdistelmiä kestävän ruokavalion tukeminen edellyttää? Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoimen rahoittamassa RuokaMinimi-hankkeessa tarkasteltiin lisäksi ensimmäistä kertaa peltojen hiilivarannon muutosta ruokavalion ilmastovaikutuksen osatekijänä ja ruokavalion rehevöittävää vaikutusta kotimaassa ja …

Blogi: Peltomaan hiilipäästöt pitää sisällyttää ruoan ilmastoinformaatioon

Maaperän hiilidioksidipäästöt ovat tällä hetkellä ilmastopolitiikan kuuma peruna. Suurin debatti käydään metsämaiden – ja puiden – hiilivarantojen ympärillä, mutta osa yleisestä keskustelusta kohdistuu myös maatalouteen. Hyvä niin! Tutkimus ja yritysten kehityshankkeet etsivät kiivaasti keinoja peltomaiden ilmastopäästöjen vähentämiseksi (esim. www.luke.fi/sompa/tyopaketit/uudet-viljely-ja-metsanhoitomenetelmat-turvemaiden-khk-paastojen-vahentamiseksi/) ja hiilinielujen synnyttämiseksi maatalouden sisälle. Näillä nieluilla voitaisiin kompensoida maatalouden ja ruoantuotannon ilmastopäästöjä. Peltojen hiilidioksidipäästöt vaikuttavat myös ruokatuotteiden ja ruokavalion elinkaarisiin ilmastovaikutuksiin. Aihe on tärkeä. Suomen maakohtaisessa kasvihuonekaasujen inventaariossa peltomaiden hiilidioksidipäästöt …

Keinot kohti kestävämpää ruokavaliota

Ruoan kulutuksesta ja tuotannosta syntyvät asumisen ja liikkumisen ohella suurin osa kuluttajan hiilijalanjäljestä. Ruoka ja asumisen jätevedet vastaavat kuluttajan vesistöjä rehevöittävästä vaikutuksesta lähes kokonaan. Kuinka paljon vaikutuksia voidaan pienentää, jos ruokavaliota ja maatalouden tuotantotapoja muutetaan? Miten muutokset vaikuttaisivat ihmisten ravitsemukseen ja suomalaisen maatalouden toimintaedellytyksiin? Minkälaisia politiikkakeinoja muutos vaatii tuekseen? Juuri alkanut RuokaMinimi-hanke etsii vastauksia näihin kysymyksiin. Hanke rahoitetaan Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminnan toimesta ja toteutetaan pääosin vuoden 2018 aikana Luonnonvarakeskuksen …