Laskennallinen älykkyys

MELA-ohjelmistoekosysteemin moottoriksi tuotetaan ns. haku- ja päättelykone, joka hyödyntää laskennallista älykkyyttä parhaan komponenttiyhdistelmän valintaan kuhunkin käyttötarpeeseen. Laskennallisen älykkyyden kautta tavoitellaan toisaalta vankempaa epävarmuuden hallintaa ja toisaalta laskennan aikavaativuuden vähentämistä. Tämä mahdollistaa tehokkaan metsäsuunnittelun suurelle määrälle entistä pienempiä, kaukokartoituspohjaisia laskentayksiköitä.

Tavoite saavutetaan

 • Itseoppivalla simulaattorilla,
 • toteuttamalla haku- ja päättelykoneen prototyyppi laskentaketjujen koostamiseksi sekä
 • integroidun simulointi-optimointilogiikan uudelleenmäärittelyllä.

 Aineistorajapinta

Aineistorajapinnan kehittämisessä tavoitteena ovat sekä monipuolisemmat että kokonaan uuden tyyppiset analyysit, joissa aineistoa hyödynnetään entistä tehokkaammin.

Tavoite saavutetaan

 • kehittämällä VMI- maastomittausaineistojen esikäsittelyn automatisointia aineistolla tehtävien laskelmien nopeuttamiseksi; esikäsittelyn automatisointi tehostaa aineiston virheiden korjausta sekä tietojen täydentämistä laskentamalleilla ja eri tietolähteitä yhdistämällä (omistajatiedot, suojelutiedot, metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt jne.), sekä
 • laajentamalla simulaattorin aineistorajapintaa erilaisiin puustotunnusaineistoihin; erityisesti mahdollistetaan hilamuotoisten aineistojen käsittely ja niiden hyödyntäminen naapuruustietoa vaativissa analyyseissa

Mallifunktiokirjasto

Mallifunktiokirjastojen rakenteen ja standardoinnin määrittämisellä tavoitellaan aiempaa monipuolisempaa valikoimaa metsävaroja ja -operaatioita kuvaavia funktioita, Niiden käyttökohteita ovat esimerkiksi metsäteollisuuden uusien tuotteiden, ekosysteemipalveluiden (esim. hiilinielut, pohjavesi) tai luonnontuotteiden tuotannon ja käytön suunnittelu.

Tavoite saavutetaan

 • määrittelemällä mallifunktiostandardi sekä toteuttamalla rajapinnat (mallifunktioiden laatijat, simulaattori) R-ympäristöön, ottaen mahdollisuuksien mukaan huomioon yhteensopivuus olemassa olevien mallikirjastojen kanssa, ja
 • funktiokirjaston yhteisöllisellä kehittämisellä. Kirjasto tarjoaa mallien kehittäjille mahdollisuuden testata malleja osana isompia laskentakokonaisuuksia ja viedä uusia tutkimustuloksia nopeammin käytännössä hyödynnettäväksi.

 Optimointi

Integroitua simulointi-optimointi-osaa kehitetään ottamaan paremmin huomioon sekä aiempien metsäsuunnitteluratkaisujen että riskien ja epävarmuuksien olemassaolo optimointitehtävien muotoilussa ja ratkaisemisessa.

Tavoite saavutetaan

 • hyödyntämällä MELA- ja EFDM-ohjelmistojen olemassa olevat tehokkaat tietotekniset ratkaisut ja uudelleenohjelmalla ne osaksi MELA-ohjelmistoekosysteemiä, ja
 • määrittelemällä testi- ja esimerkkisovellukset (eritasoisia metsäsuunnitteluongelmia) sekä testaamalla haku- ja päättelykoneen toiminnallisuutta niiden ratkaisemiseksi.

Rajapinnat ulkopuolisiin järjestelmiin ja käyttäjiin

Rajapintoja modernisoidaan uusien käyttötapojen ja raporttityyppien mahdollistamiseksi. Rajapintojen kehittämisen odotetaan tuovan MELA-ohjelmistoekosysteemille uusia käyttäjäryhmiä.

Tavoite saavutetaan

 • toteuttamalla standardoitu rajapinta ulkoisiin järjestelmiin, kuten Metsätietostandardi, muut hilamuotoiset aineistot, muut mallikirjastot (MOTTI, SIMO) sekä digitaaliset metsänhoitosuositukset (Tapio) sekä Luken omien analyysitulosten jakelualustoihin (MELATuPa, VMIKaaVa, Metsämittari)
 • huolellisella dokumentoinnilla.