Hankkeen tuloksena on uusi MELA-ohjelmistoekosysteemi, joka on nykyistä monipuolisempi, läpinäkyvämpi, skaalautuvampi, käyttäjäystävällisempi ja helpommin ylläpidettävä.

Ohjelmistoekosysteemissä uudet aineistorajapinnat, monipuolisemmat metsävaroja ja -operaatioita kuvaavat tuotosfunktiot, metsäresurssin optimointisovellukset ja modernit käyttäjärajapinnat mahdollistavat

 • metsien käytön kokonaiskestävyyden parantumisen,
 • metsien monipuoliseen käyttöön perustuvan liikevaihdon kasvun sekä
 • metsäoperaatioiden kustannustehokkaamman ja ympäristöriskejä minimoivan suunnittelun.

Tutkimuksen hyödyt: paremmat valmiudet uudentyyppisiin analyyseihin ja vaikuttavampaan tutkimukseen, laskelmien läpinäkyvyys, tutkimustulosten (esim. uudet tuotosfunktiot) nopeampi käytäntöön vienti sekä kansainvälisen tutkimusyhteistyön ja asiakastoiminnan kohentuneet edellytykset.

Kansantaloudelliset hyödyt:

 • Metsätalouden aktivoitumiseen pohjautuvan liiketoiminnan kasvun seuraus- ja kerrannaisvaikutukset
 • Investointien politiikkariskien minimoiminen ja sitä kautta metsien tuotoksen sekä siihen perustuvien monipuolisten tuotteiden ja palveluiden liikevaihdon ja verotulojen lisäys.
 • Puuhun ja metsiin perustuvien investointien maariski pienenee merkittävästi, kun Suomen metsänieluja kuvaavien laskelmien tarkkuus ja hyväksyttävyys EU:ssa paranee.

Yritystason hyödyt:

 • Metsäresurssin optimointi ja kokonaiskestävyyden hallinta.
 • Metsäoperaatioiden parempi tuottavuus ja hyväksyttävyys parantavat myös Suomen suhteellista kilpailuetua metsäsektorilla.
 • Avoimet tuotosfunktiot mahdollistavat ICT-yrityksille nopean tutkimustulosten käyttöön saamisen ja aiempaa kustannustehokkaamman ohjelmistokehityksen.
 • Metsänomistajien mobiililaitteisiin skaalattuna tulokset aktivoivat metsänomistajia metsiensä aktiiviseen, monipuoliseen ja kestävään käyttöön.
 • Metsien monimuotoisuuden parempi turvaaminen metsäsuunnittelun keinoin tehostaa metsien suojelua ja luonnonhoitotöitä.

Avoimen lähdekoodin komponenteilla tehdyt laskelmat ovat nykyistä läpinäkyvämpiä, laskentaketjut paremmin jäljitettävissä ja tulokset helpommin hyväksyttäviä. Avoin lähdekoodi luo yhteisöllisyyttä, joka on hyödynnettävissä esimerkiksi avoimien komponenttien kehittämisessä.