MENU-hankkeen tavoitteena on uudistaa MELA-ohjelmisto uudeksi ohjelmistoekosysteemiksi erityisesti valtakunnallisten ja maakunnittaisten hakkuumahdollisuuksien, maankäyttösektorin projektioiden sekä energia- ja ilmastopolitiikan skenaario- ja vaikutusarviolaskelmien tarpeisiin. Ohjelmistoa voidaan käyttää myös maanomistajien omien metsäresurssien käytön optimointiin.

Hanke on jaettu kolmeen työpakettiin, jotka ajoittuvat osittain päällekkäin. Alla myös viestinnän ja vuorovaikutuksen toimenpiteitä:

Aineistorajapinnan ja mallifunktiokirjaston rakenne -työpaketissa toteutetaan standardoitu VMI-aineistorajapinta ja mallifunktiokirjasto ensisijaisesti myöhempiä työpaketteja varten, sekä kehitetään VMI-aineistojen esikäsittelyä osana näitä tehtäviä. Viestintämme sisältää:

  • Kerromme VMI aineiston käyttöönoton hyödyistä uutisissamme.
  • Kirjoitamme tänä aikana tieteellisiä julkaisuja, joiden julkaisu ajoittuu vuoteen 2021.
  • Kerromme blogissamme työn tuloksista.
  • Funktiokirjasto -vaiheessa vuorovaikutus eri asiantuntijoiden kanssa on meille ensiarvoista. Tarvitsemme palautetta suunnitelmastamme sekä prosessista. Myöhemmin tarvitsemme myös malleja funktiokirjaston sisällöksi.
  • Perustamme verkkosivuillemme keskustelufoorumin, jotta asiantuntijakeskustelut ja palautteen anto olisi mahdollisimman jouhevaa ja avointa mukana olevien tahojen kesken.
  • Järjestämme myös työpajan.

Laskentaketjujen haku- ja päättelykone -työpaketin tuotos on VMI-aineistorajapintaan ja puukohtaisiin malleihin perustuva tutkijoiden työkalu, joka soveltuu erityisesti valtakunnan tason hakkuumahdollisuuksien, kasvihuonekaasuprojektioiden sekä energia- ja ilmastopolitiikan skenaario- ja vaikutusarviolaskelmien tarpeisiin. Viestintämme sisältää:

  • Kerromme blogissamme työn etenemisestä, pohdinnoista sekä asioista, joita tulee ilmi prosessin aikana.

Aineistorajapinnan laajennus ja sovellukset -työpaketin tuotoksena on kokonainen MELA-ohjelmistoekosysteemi, joka hyödyntää VMI-aineiston lisäksi SMK-aineistorajapintaa ja pystyy ottamaan kohdemetsikköä laajempia alueita huomioon suunniteltaessa kustannustehokkaita, ympäristövaikutuksia minimoivia ja maanomistajien yhdenvertaisuuden huomioivia toimenpidekokonaisuuksia. Viestintämme sisältää:

  • Kerromme ohjeblogien sarjassamme Mela2.0 käyttötapauksista ja annamme konkreettisia esimerkkejä sen käytölle.
  • Järjestämme työpajan.
  • Kerromme käyttöönotosta mm uutisin.

Hanke toteutetaan vuosina 2019-22.