MENU-hankkeen tavoitteena on uudistaa MELA-ohjelmisto innovatiiviseksi ohjelmistokokonaisuudeksi, joka tarjoaa tieteellistä läpinäkyvyyttä sekä mahdollistaa monipuolisen ja osallistavan tutkimuksen. Parhaimmillaan hankkeen tuotokset voidaan ulottaa jopa Suomen rajojen ulkopuolelle.

Hankkeen aikana toteutettava Mela2.0-ohjelmistokokonaisuus on edeltäjäänsä monikäyttöisempi ja skaalautuvampi. Kriittisiä ominaisuuksia, kuten käyttäjäystävällisyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta ei kuitenkaan voida saavuttaa ilman vuorovaikutusta Luken tutkijoiden ja hankkeen yhteistyöorganisaatioiden, kuten Metsähallituksen, kanssa. Vuorovaikutuksen lisäämiseksi MENU-hanke järjesti 18.6.2021 työpajan, jonka teemana oli Mela2.0-ohjelmistokokonaisuuden osana toteutettava julkinen mallifunktiokirjasto ja sen käyttöliittymä.

Tapahtuma oli ensimmäinen työpajojen sarjassa, jossa esitellään MENU-hankkeen tuotoksia ja pyritään saamaan palautetta sekä uusia ideoita. Työpajan osallistujat valikoituivat Luken omasta MESU-ryhmästä (Metsävarojen inventointi ja metsäsuunnittelu), sillä MESU-ryhmäläisten kokemus ja asiantuntemus metsäsuunnittelun alalta, etenkin suuraluetasolla tapahtuvassa skenaariolaskennassa, on alansa huippua. Heidän palautteensa MENU-hankkeelle on ensiarvoisen tärkeää. Jatkossa palautetta Mela2.0-ohjelmiston ja sen ympärille rakentuvien komponenttien vaatimuksille ja ominaisuuksille haetaan niin Luken sisältä kuin ulkopuolelta.

Työpajan avasi projektipäällikkö Reijo Mykkänen, jonka jälkeen hankkeen tutkija Daniel Melander johdatteli yleisön MENU-hankkeessa toteutettavan mallifunktiokirjaston toteutuksen ytimeen. Lopuksi hankkeen uusin jäsen, Luken Digiryhmän erityisasiantuntija Juho-Petteri Yliuntinen, esitteli kevään aikana toteutettua mallifunktiokirjaston selainpohjaista käyttöliittymää ja sen alustavia toiminnallisuuksia.

Työpaja keskittyi mallifunktiokirjaston toimintaan ja käyttöön, joihin haettiin sekä sisällöllistä että toiminnallista palautetta. Sisällöllistä palautetta haettiin keskitettynä varastona toimivalle mallifunktiokirjastolle, joka on tarkoitettu tutkimuksen lopputuotteena syntyville malleille, joita halutaan tuoda osaksi Mela2.0-ohjelmistoa. Mallifunktioita varastoidaan kirjastoon lähdekoodimuotoisina funktioina, joihin on liitetty mukaan kuvaus mallin keskeisistä ominaisuuksista. Kuvaukset sisältävät olennaista tietoa mallifunktion käyttömahdollisuuksista niin tutkijalle kuin Mela2.0-ohjelmistolle, joka muodostaa mallifunktiosta laskentaketjuja.

Alla olennaisia tietoja, joita mallifunktioista tulee kuvata:

  • Alkuperäinen julkaisu
  • Tekijän nimi
  • Soveltuvuusalue
  • Syöte- ja tulosmuuttujat

Ennen kuin mallifunktiot viedään mallifunktiokirjastoon, ne paketoidaan toimiviksi loogisiksi kokonaisuuksiksi. Näistä mallifunktiopaketeista muodostuu Mela2.0-ohjelmistossa sovellettavien mallifunktioiden ydinkokonaisuus, jota voidaan täydentää muilla mallipaketeilla. Mallifunktioiden paketoiminen on osa sertifiointiprosessia, jonka Mela-tiimi suorittaa ja jonka tarkoitus on yhdenmukaistaa mallifunktiot Mela2.0-ohjelmiston kanssa.

Jotta edellä kuvatun kaltaisia mallifunktioita ja mallifunktiopaketteja voitaisiin mallifunktiokirjastosta jakaa, toteutettiin MENU-hankkeessa kevään aikana mallifunktiokirjaston käyttöliittymä, joka esiteltiin työpajassa ja josta saatiin toiminnallista palautetta. Tämä selainpohjainen työkalu tarjoaa sekä haku- että suodatusominaisuuden mallifunktioiden etsimiseen ja löytämiseen mallifunktiokirjastosta. Työkalun käyttöliittymässä mallifunktiopaketteja voidaan suodattaa mallifunktion kuvauksessa olevien tietojen perusteella, jolloin näkymä näyttää rajaukseen sopivat paketit. Alla kuvakaappaus työpajassa esitellystä mallifunktiokirjaston alustavasta käyttöliittymästä.

Kuva 1. Työpajassa esitelty mallifunktiokirjaston käyttöliittymä.

Työpajan lopuksi osallistujille esitettiin kysymyksiä, jotka tarkensivat vaatimuksia niin mallifunktiokirjastolle, sinne vietäville mallifunktioille kuin mallifunktiotyökalun toiminnallisuudelle ja käyttöliittymässä esitettäville tiedoille.

Vaikka kaikista yksityiskohtaisimpiin kysymyksiin ei vielä saatu riittävän tarkkoja vastauksia, työpaja osoitti kriittisen keskustelun ja avoimesti heitettyjen ideoiden merkityksellisyyden. Parasta antia oli pohdinta mallifunktiokirjaston tarpeesta palveluna, jossa keskitetty mallifunktiokirjasto ei palvelisi pelkästään Mela2.0-ohjelmistoa, vaan voisi sisältää tulevaisuudessa myös Mela2.0-ohjelmistokokonaisuuteen kuulumattomia mallipaketteja. Ajatus tutkimuksen tuloksena syntyvistä lähdekoodimuotoisista malleista keskitetyssä varastossa on mielenkiintoinen ja voisi toteutuessaan palvella useita tutkimuslaitoksia jopa Suomen rajojen ulkopuolella.

Kaiken kaikkiaan työpaja oli MENU-hankeen näkökulmasta onnistunut aloitus työpajojen sarjalle, jossa esitellään hankkeen keskeisiä tuotoksia Mela2.0-ohjelmiston näkökulmasta. Seuraava työpaja käsittelee Mela2.0-ohjelmistoon sisällytettäviä mallifunktiopaketteja eli sitä kokonaisuutta, jolla ohjelmiston tieteellinen selkäranka rakentuu.

Kirjoittaja: Daniel Melander