KUITU-hankkeessa selvitetään maanparannusaineena käytettävien kuitulietteiden vesistövaikutuksia Tuusulanjärven valuma-alueella. Hankkeessa hyödynnetään lisäksi aiempien ja vielä käynnissä olevien kenttäkokeiden tuloksia kattavan käsityksen saamiseksi kuitujen käytön vesistövaikutuksista. KUITU-hankkeen tavoitteena on saada tutkimukseen perustuva arvio maanparannuskuiduilla saavutettavasta alueellisesta ja valtakunnallisesta vesiensuojeluhyödystä.

Suomessa on viime vuosina tutkittu peltojen kasvukunnon parantamista ja peltoviljelyn vesistövaikutusten torjuntaa metsäteollisuuden sivuvirtana syntyvistä kuitulietteistä jalostettujen maanparannuskuitujen avulla. Maanparannuskuitujen sisältämien ravinteiden ja hiilen ansiosta niiden käytöllä voidaan myös korvata keinolannoitteita, lisätä hiilen määrää ja aktivoida pieneliötoimintaa maaperässä. Viljelysmaan orgaaninen aines parantaa kasvintuotannon edellytyksiä ja vähentää peltoviljelyn negatiivisia ympäristövaikutuksia erityisesti vähentämällä eroosiota. Alustavat tulokset maanparannuskuitujen vaikutuksista ovat olleet lupaavia.

Mikäli maanparannuskuidut osoittautuvat valuma-aluetasolla toimivaksi ratkaisuksi maatalouden vesistökuormituksen vähentämisessä, niiden käyttöä vesiensuojelutarkoituksessa edistetään KUITU-hankkeessa toteutettavan tiedotus- ja opasmateriaalin avulla. Hankkeessa perustettu valuma-aluekoe toimii opetuksen ja koulutuksen demonstraationkohteena sekä viestinnän apuna tiedon jalkauttamisessa.

KUITU-hankkeen tavoitteena on

  • tuottaa arvio maanparannuskuiduilla saavutettavasta potentiaalisesta vesisensuojeluhyödystä alueellisella ja valtakunnallisella tasolla päätöksentekijöille ja muille sidosryhmille.
  • kertoa, milloin maanparannuskuitujen lisääminen on perusteltua, kuinka se tulee tehdä ja miten paljon sen avulla voidaan vähentää peltoviljelyn vesistövaikutuksia.
  • lisätä tietoa viljelijöiden ja muiden sidosryhmien keskuudessa eri maanparannuskuitujen ominaisuuksista ja levitysmääristä ym. käyttöominaisuuksista.
  • vaikuttaa ruoan tuotannon ilmastovaikutuksiin sekä edistää ravinteiden kierrätystä.

 

Jaa sivu

Jaa sivu

Jaa ystäviesi kanssa!