Kohde 8 sijaitsee Pielavedellä. Työmaan pinta-ala on 2,5 ha ja kasvupaikka tuore kangas (MT). Maalaji on suurimmalta osalta turvemaata (55 %), mutta keskikarkeaa (30 %) ja karkeaakin (15 %) maalajia on. Kohde on hakattu 12/2015. Laikkumätästys on tehty jatkuvatoimisella Bracke-muokkaimella 8/2016, jonka jälkeen on istutettu kuusen taimia syksyllä 2016.

Kohteella on ollut kesällä 2018 mitattaessa1150 kuusen tainta hehtaarilla, keskipituudeltaan 40 cm. Muuta perattavaa lehtipuustoa on ollut 13450 kpl/ha, valtapituudeltaan 90 cm.

Kuvat: Emma Mykkänen / Luke