Kohde 12 sijaitsee Punkaharjulla. Kuvio on pinta-alaltaan 2,1 ha ja kasvupaikaltaan lehtomainen kangas (OMT). Kohteen havupuuvaltainen puusto on päätehakattu (244 m³/ha) ja hakkuutähteet on kerätty 2/2023. Uudistamisala on kääntömätästetty kaivinkoneella 5/2023. Kohteella esitellään Luonnonvarakeskuksen ja Suomen Metsäkeskuksen PUUVA – Puulajivalikoiman monipuolistaminen metsänhoidossa ilmastokestävyyden lisäämiseksi -hankkeen toimintaa. Kuviolle on rajattu ympyräkoealoja (900 m2), joille on istutettu kesällä 2023 uudistamisessa vähemmän käytettyjä puulajeja: tammea, tervaleppää, lehtikuusta ja douglaskuusta. Välialueet on istutettu kuusentaimilla keväällä 2024. Puulajikohtaiset muokkaus- ja istutustiheydet olivat: lehtikuusi 1300 kpl/ha, kuusi, tervaleppä ja douglaskuusi 1800 kpl/ha ja tammi 2000 kpl/ha. Istutuskuusten sekaan on istutettu pieniä puuryhmiä vaahterantaimilla. Ympyräkoealoille istutetut taimet on kartoitettu ja mitattu ensimmäisen kasvukauden jälkeen syksyllä 2023.

Kohteella havainnollistetaan, kuinka nämä puulajit, joita on käytetty metsänuudistamisessa vähemmän kuin pääpuulajejamme, monipuolistavat taimikon puulajivalikoimaa ja kehittyvät kuuseen verrattuna. Kohde sijaitsee Punkaharjun tutkimusmetsässä Laukansaaressa, missä on tutkittu sekä kotimaisten että ulkomaisten puulajien uudistamista ja kasvatusta jo noin sadan vuoden ajan. Laukansaaressa on mahdollisuus nähdä tällä kohteella käytettyjen puulajien varttuneita metsiköitä.

Puulajivalikoiman monipuolistamisen havaintokohteen vieressä on taimikonhoidon havaintokohde (Kohde 13).