Kuusi ja mänty kasvavat tasatahtiin hoidetussa sekataimikossa

Kuusi-mäntysekataimikoiden tilaa ja aiempaa kasvua tutkittiin 8-26-vuotiaissa taimikoissa Etelä- ja Keski-Suomessa. Tutkituissa 10 taimikossa kuusi oli istutettu ja mänty oli luontaisesti syntynyt, kylvetty tai istutettu kasvupaikan viljavuudesta (OMT-VT) riippuen. Taimikonhoito oli tehty metsänhoitosuositusten mukaisesti. Mäntyä oli reilu kolmannes puustosta ja puulajit olivat tasaisesti sekoittuneet taimikoissa. Männyn keskiläpimitta oli 1 cm suurempi ja keskipituus 40 cm pidempi kuin kuusella.

Tutkimuksessa havaittiin, että männyt ja kuuset kasvoivat lähes samaa tahtia, kun uudistaminen oli tehty nykyisin käytössä olevilla viljelymenetelmillä ja taimikonhoidosta oli huolehdittu. Kuusen viljelymenetelmien ja -materiaalien kehitys on nopeuttanut kuusen varhaiskehitystä, ja erot kuusen ja männyn kasvunopeudessa taimikkovaiheessa ovat pienemmät kuin aiemmin. Kun käytetään jalostettua alkuperää olevaa kuusta ja mäntyä, sekaviljelyllä saadaan perustettua hyvälaatuinen ja hyvin kasvava sekametsä. Männyn ja kuusen sekaviljelyssä kuusi istutetaan ja mänty joko kylvetään tai istutetaan samaan aikaan kuusen kanssa. Taimikonhoidossa havupuusekataimikkoon jätetään myös riittävästi rauduskoivuja ja muita lehtipuita. Sekametsän kasvatuksella varaudutaan muuttuviin kasvuolosuhteisiin paremmin kuin puhtaan kuusikon kasvattamisella. Kuusen ja männyn sekaviljelyllä varaudutaan myös hirvituhoriskiin korkean hirvikannan alueilla.

Bianchi, S., Huuskonen, S., Hynynen, J., Oijala, T., Siipilehto, J., Saksa, T. (2021) Development of young mixed Norway spruce and Scots pine stands with juvenile stand management in Finland. Scandinavian Journal of Forest Research 36 5: 374-388. https://doi.org/10.1080/02827581.2021.1936155