Omavalvontatieto luotettavaa metsänhoitoketjun eri vaiheissa

Systemaattinen omien tulosten seuranta, vertaaminen asetettuihin tavoitteisiin, syiden analysointi ja toiminnan jatkuva kehittäminen on todettu toimivaksi keinoksi parantaa metsänuudistamisen laatua. Omavalvonnassa työntekijä mittaa tekemänsä työn lopputuloksen korjaten toteutustaan palautteen perusteella jatkossa kohti asetettuja tavoitteita. Lisäksi töiden ajoitusta, menetelmävalintoja sekä mittaustuloksia voidaan analysoida jälkikäteen etsien syitä heikkoihin tuloksiin. Työntekijöiden omat mittaukset ja havainnot ovat kustannustehokkaita tapoja kehittää laatua ja tiimin suorituskykyä. Omavalvonnalla mitattujen laatuindikaattorien asiaankuuluvuutta ja merkittävyyttä, luotettavuutta sekä hyödynnettävyyttä on …