Koordinator: Naturresursintitutet (Luke)

Partners: Yrkeshögskolan Centria, Vasa Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Hushållningsällskapet Norrbotten-Västerbotten, Västerbottens läns landsting, Umeå universitet, Kristinestads Näringslivcentral AB och Länsstyrelsen Västerbotten.

 

VI SOM ARBETAR I PROJEKTET OCH PROJEKTETS OLIKA DELAR

Projektet består av 7 olika workpackages med olika huvudmän, nedan en kort beskrivning samt kontaktuppgifter till huvudmännen. Småningom kommer en mer utförlig beskrivning av varje WP att publiceras.

****************************************************

WP1 Kommunikation (Luke)

WP1 består av både extern och intern kommunikation samt nätverkande i form av workshops och studiebesök. Kommunikation är hörnstenen i transnational learning, målet att lära av varandra, i projektet.

Sara Kåll-Fröjdö
Centria, Finland

 

Maria Hofman-Bergholm
Centria, Finland

 

 

******************************************************

WP2 Projektledning (Luke)

WP:ns uppgift är att projektet uppnår sina mål inom utsatt tid, samt att alla avtal och överenskommelser partners emellan är i skick.

 

Pia Smeds
Luke, Finland

 

********************************************************

WP3 Skapandet av virtuell plattform (SLU)

WP3 knyter samman forskning, företag, organisationer och intressenter av natur och hälsa i ett virtuellt nätverk – en hub – där företagare, akademi och avnämare tillsammans tar fram och bestämmer innehållet under projektets gång.

 

Elisabet Bohlin
Sveriges Lantbruksuniversitet

 

Ann Dolling
Sveriges Lantbruksuniversitet

 

 

***********************************************************************

WP4 Skapandet av nya verktyg för företagare (Länsstyrelsen i Västerbotten)

I denna WP kommer det att produceras en karta, via vilken man kan hitta områden som stöder återhämtning och hälsa, samt en applikation via vilken naturupplevelser kan registreras på kartan.

 

Julia Pettersson
Länsstyrelsen i Västerbotten, Sverige

 

 

 

*********************************************************************

WP5 Samla och skapa kurser för företagare (Centria)

Befintlig utbildning och forskning inom natur och hälsa kommer att föras samman på den virtuella hubben och på så vis blir det lättare för deltagarna att få en helhetsbild av vad som erbjuds och enklare kunna ta del av utbudet. Utgående från projektets resultat kommer även en ny kurs att skräddarsys för målgruppen.

 

 

Lena Enlund
Centria, Finland

 

 


Martta Ylilauri

Vasa Universitet,
Innovation and Entrepreneurship InnoLab,
Finland

 

*******************************************************************

WP6 Bestämning av naturens hälsoeffekter (Umeå Universitet)

WP6 fokuserar på att ta fram mätmetoder för registrering av fysiologiska och mentala hälsoeffekter vid vistelse i naturen. Dessa mätningar är tänkta att kopplas ihop med en interaktiv kartapplikation (tillsammans med WP4) där både användarens förflyttningar och upplevelser i naturen kan registreras.

 

Lisbeth Slunga Järvholm
Region Västerbotten, Sverige

 

 

Anton Halvarsson
Umeå Universitet

 

 

 

 

 

*************************************************************

WP7 Handbok till företagare (Centria)

Målet är att naturföretagarna nyttjar inte endast naturen i sin verksamhet utan värnar om och är ambassadörer för ekologisk och sociokulturell hållbarhet. Naturföretagare tar på så vis aktivt hand om natur- och kulturarven. Kunderna lär sig att ta hand om naturen genom att ta del av hälsofrämjande naturprodukter. Naturföretagaren beaktar i sina produkter kvalitetsfaktorer, ekologisk hållbarhet, social och kulturell hållbarhet. Naturföretagande blir mer hållbart och högkvalitativt genom ett etiskt förhållningssätt där företagaren värnar om sin egen, sina arbetstagares samt företagets djurs hälsa och välmående, samt beaktar mångfaldsperspektivet och icke-diskriminering i all verksamhet.


Sara Kåll-Fröjdö
Centria, Finland

Maria Hofman-Bergholm
Centria, Finland

 

 

 

 


Lena Enlund
Centria, Finland

 

 

 

Anna Molander
Hushållningssällskapet, Sverige