Ett viktigt mål för FOBIA projektet har varit att öka kunskapen om skogliga tjänsteföretags affärsmodeller och hitta sätt att stimulera innovation och utveckling inom branschen. En affärsmodell beskriver hur ett företag producerar, marknadsför och levererar varor eller tjänster till sina kunder, och affärsmodellsinnovation handlar därmed om uppfinna nya sätt att organisera och styra sin verksamhet.

En bra produkt eller tjänst är viktigt, men tidigare forskning har visat att för att uppnå hög lönsamhet i verksamheten så är det ofta ännu viktigare hur man gör saker och ting. Med andra ord, två företag med samma produkt kan nå helt olika resultat beroende på hur de utformat sin affärsmodell. Inom FOBIA projektet har ett flertal studier kartlagt och analyserat skogstjänsteföretagens nuvarande affärsmodeller, dess framgångsfaktorer och de hinder och utvecklingsbehov som entreprenörerna upplever i sin vardag.

Den senaste av dessa studier presenterades nyligen av Patrik Hollsten, jägmästarstudent vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), som i sitt examensarbete undersökte hur svenska drivningsentreprenörer jobbar med affärsmodellsutveckling i sin verksamhet. Resultaten visade att företagarna fokuserar sin utveckling på olika delar av företaget beroende på om de har som primärt mål att öka sin lönsamhet, öka företagets tillväxt, eller om de är i en uppstartsfas.

Patrik Hollsten

som strävade efter att företaget skulle växa drevs ofta av en vilja att stärka sin förhandlingsposition gentemot kundföretagen, samt att sprida sina risker. Vägen till tillväxt gick ofta genom en utökning av kundbasen, eller genom att byta ut sin huvudkund mot en som kunde erbjuda större och bättre avtal. Ett annat vanligt sätt att nå tillväxt var att utöka tjänsteutbudet. Detta ledde också till förändringar i deras personal- och maskinresurser.

Företagen som primärt satsade på att förbättra lönsamheten fokuserade ofta på att förbättra och effektivisera sina interna processer. Exempelvis genom bättre uppföljning av avtal för att säkerställa att kunden fakturerades för alla kostnader som omfattades kontrakten, eller genom investeringar i effektivare och mer driftssäkra maskiner. Även personalens arbetsförhållanden sågs som mycket viktiga för att kunna nå hög lönsamhet.

Bland de nystartade företagen låg fokus ofta på att skapa goda kundrelationer. Att starta ett nytt företag innebär också att alla delar av affärsmodellen behöver utformas och förbättras vartefter. Denna grupp skiljde sig därmed från de andra två grupperna som i högre utsträckning fokuserade sin utveckla på specifika delar av affärsmodellen.

De viktigaste resultaten från Hollstens studie ingår även i den rapport som knyter ihop alla de studier som gjorts inom ramen för FOBIA projekts arbetspaket om affärsmodeller. Enligt Thomas Kronholm, koordinator för arbetspaketet och författare av rapporten, beskriver den hur affärsmodellsinnovation kan implementeras och stimuleras inom skogsentreprenadbranschen genom att peka på vilka drivkrafter som är viktiga för entreprenörerna, hur de ser på roller och ansvars för sektorns utveckling, samt vilka verktyg som kan användas för att utforma och experimentera med nya affärsmodeller.

Thomas Kronholm

Rapporten lyfter även fram att det är viktigt att skapa bättre förutsättningar för entreprenörerna genom att erbjuda forum för nätverkande och idéutbyte, samt förbättrade möjligheter för företagarna att höja sin företagarkompetens genom tillgång till utbildning. Ett exempel på en sådan utbildningssatsning är FOBIA Boost Site (www.boostsite.org). Ett stort problem för företagens utveckling i alla länder som ingått i FOBIA projektet har varit en upplevd brist på personal. För att lösa detta krävs dock att flera av branschens aktörer gemensamt jobbar för att höja branschens attraktivitet och dragningskraft. Med en sådan satsning, bör det finnas goda möjligheter att utveckla lönsamma affärsmodeller för skogsentreprenadföretag framöver.


Läs hela projektrapporten här: Potential and approaches to stimulate design and adopt new business models in the forestry service business in the NPA region