Meddelande från Naturresursinstitutet och Arbetseffektivitetsföreningen TTS

Närmare en tredjedel av skogsmaskinföretagarna verksamma i Finland anser inte att skogsmaskindata är viktiga i deras affärsverksamhet, framgår det av en enkät som TTS har genomfört och som ingår i projektet FOBIA som koordineras av Naturresursinstitutet. Inom projektet utvecklas affärskompetensen i skogstjänstföretag som är verksamma i de perifera delarna av Finland, Sverige, Skottland och Irland.

Med maskindata avses avverkningsdata som skogsmaskinerna tar fram och som omfattar till exempel tidsåtgång, virkesvolym och -kvalitet samt data som beskriver förhållandena och det geografiska läget.

Maskindata är till nytta både i och utanför förarhytten. Foto: Arbetseffektivitetsföreningen TTS

Foto: Riveria

Maskindata utnyttjas i olika omfattning

Enligt enkäten ansåg 70 procent av svarspersonerna att maskindata åtminstone till viss del är viktiga i deras affärsverksamhet, medan 30 procent ansåg att de inte är viktiga alls. Att inte utnyttja maskindata kan vara ett tecken på tidsbrist eller bristfälliga kunskaper, eller på att inga lämpliga verktyg för att tolka data finns tillgängliga.

”Maskindata ger värdefull information om bland annat avverkningskostnaderna, vilket är till nytta vid prissättning av arbetet”, säger Paula Jylhä, projektkoordinator och specialforskare vid Naturresursinstitutet.

Enligt enkäten används maskindata på månadsnivå mest vid förhandling om prissättningen av avverkningen och justering av prissättningen. Många svarspersoner utnyttjar data varje vecka för maskinunderhåll och förarhandledning. Dagligen används data för planering av avverkningen. Minst användning för maskindata hade företagarna vid budgetering.

”Maskindata används alltjämt i ganska liten omfattning för ekonomi- och resurshantering i företagen. För detta ändamål finns det många välfungerande program som även mindre företag kan använda för att förbättra sin lönsamhet”, säger Arto Kettunen, specialsakkunnig vid Arbetseffektivitetsföreningen TTS.

Irland och Skottland ligger efter i dataanvändningen

En motsvarande enkät har även genomförts bland skogsmaskin- och skogstjänstföretagare i Irland och Skottland. Enkäten avslöjar att endast en del av företagarna har tillgång till maskindata: 30–40 procent av svarspersonerna upplever att de inte ens har tillgång till maskindata. Detta påverkar sannolikt också det faktum att maskindata inte alls används i lika stor utsträckning som i Finland och Sverige. Svarspersonerna i Skottland och Irland framförde även önskemål om utbildning i tillämpning av maskindata, utöver tillgång till maskindata. Inom FOBIA utvecklas en utbildningsplattform online som tillgodoser detta behov.

FOBIA är ett treårigt projekt med en finansiering på 1,9 miljoner euro från programmet EU Interreg Northern Periphery and Arctic. I projektet deltar Naturresursinstitutet och TTS samt Riveria, Tietohippu Oy, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, SE Skogsentreprenörerna, Inverness College-UHI och Waterford Institute of Technology. Dessutom deltar 11 associerade partner, till exempel de största skogsmaskintillverkarna Ponsse, Komatsu Forest och John Deere Forest samt från Finland Koneyrittäjien liitto och Skogscentralen.

Mer information:

Arto Kettunen, specialsakkunnig, Arbetseffektivitetsföreningen TTS (arto.kettunen@tts.fi, 0500 454 017)

Paula Jylhä, specialforskare och koordinator, Naturresursinstitutet (paula.jylha@luke.fi, 029 5323 432)