I maj presenterade FOBIA:s nyhetsbrev en kartläggning av de finländska avverkningsentreprenörernas lönsamhet och en av slutsatserna var att de minsta företagen hade svårast att nå lönsamhet i sin verksamhet. Nu har forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) gjort liknande bokslutsanalyser för ca 500 svenska avverkningsentreprenörer.

De preliminära resultaten visar att även i Sverige så är det de minsta företagen som uppvisar den lägsta lönsamheten. Det finns dock orostecken även för de större företagen, framförallt gällande deras kortsiktiga betalningsförmåga.

Stabil omsättning men varierande lönsamhet

De analysera företagens omsättning var under perioden 2012-2016 förhållandevis stabil och uppgick 2016 till i genomsnitt 7 miljoner kronor, och medianomsättningen var 5,3 miljoner kronor. Företagens nettovinstmarginal ökade något under perioden men låg 2016 fortfarande på förhållandevis låga nivåer, med ett medianvärde på 2 %. När företagen delats in i fyra grupper baserade på omsättningsstorlek, med ungefär lika många företag i varje grupp, framgick att de minsta företagen hade lägst nettovinstmarginal (1,1 %), och högst hade de som omsatte 5-8 miljoner kronor (3,2 %). Grupperna som omsatte 2,5-5 miljoner samt över 8 miljoner hade bägge en nettovinstmarginal på 1,8 %.

Figur 1. Företagens omsättning (median- och medelvärde) och nettovinstvinstmarginal (median) för avverkningsentreprenörer grupperade enligt omsättningsstorlek.

Samma mönster framkom när lönsamheten räknades som avkastning på eget kapital, och avkastning på investerat kapital (eget och lånat). Medianavkastningen på investerat kapital var 3,3 % under 2016, med ett spann från 1,8 % för den sämst presterande gruppen (de minsta företagen) till 4,2 % för den bäst presterande gruppen. Dessa avkastningsnivåer betraktas ofta som svaga, eller mycket svaga. Medianavkastningen på eget kapital för samtliga företag var samma år 7,1 %, med ett spann från 1,1 % till 8,8 % beroende på storleksklass. Här sticker de minsta företagen ut från de övriga med en klart lägre avkastning på eget kapital än övriga grupper.

Figur 2. Avkastning på investerat kapital och eget kapital (median) för avverkningsföretag grupperade enligt omsättningsstorlek.

Ansträngd likviditet hos större entreprenörer

Företagens soliditet stärktes något under perioden och uppvisade ett medianvärde på 30,8 % under 2016, samtidigt som skuldkvoten (räknat som totala skulder/omsättning) sjönk och uppgick till 59,2 %. Företagens kortsiktiga betalningsförmåga (likviditet) analyserades genom att jämföra deras likvida medel (kassa och andra snabbt omsättningsbara tillgångar) med deras kortfristiga skulder. För en god betalningsförmåga så bör de likvida medlen minst motsvara de kortfristiga skulderna. På en övergripande nivå kan likviditeten bland de analyserade företagen framstå som acceptabel, eftersom medianlikviditeten var 102,4 %. Dock hade två av grupperna, de med omsättning på 2,5-5 miljoner eller mer än 8 miljoner, värden under 100 %. Detta innebär att deras kortfristiga skulder var högre än de tillgängliga likvida medlen. Medianlikviditeten för gruppen med de största företagen var 2016 endast 89,3%, och för gruppen som omsatte 2,5-5 miljoner var den 94,8 %. Dessa gruppers kortsiktiga betalningsförmåga kan därmed betraktas som ansträngd. Noterbart är också att gruppen med de största företagen hade den svagaste likviditeten under hela den femårsperiod som studerades.

Figur 3. Likviditet (räknat som likvida medel/kortfristiga skulder) för avverkningsföretag grupperade enligt omsättningsstorlek, samt soliditet och skuldkvot för samtliga företag. För alla mått anges medianvärden.

Sammantaget leder den svaga lönsamhet och likviditeten till att företagen blir sårbara för oförutsedda händelser. Till exempel har det i samband med sommarens torka och höga brandrisk, som i vissa fall lett till stillastående maskiner och ökade kostnader, återkommande rapporterats i media om entreprenörernas tuffa ekonomiska situation.

Affärsmodellens effekt på företagens lönsamhet

De genomförda analyserna visar att variationen mellan enskilda företags lönsamhet är stora. Nästa steg i projektet blir därför att göra djupare analyser för att se om det utifrån skillnader i företagens karaktäristik och affärsmodeller går att dra slutsatser om deras lönsamhet. För att möjliggöra dessa analyser genomför SLU just nu en enkätundersökning bland samtliga drivnings- och skogsskötselentreprenörer i norra Sverige (ca 800 aktiebolag). Resultat från denna studie förväntas presenteras under våren 2019 och forskarna vill därigenom bidra med en ökad förståelse för vilka inre och yttre faktorer som har störst påverkan på företagens lönsamhet. Detta är en viktig förutsättning för att projektet ska kunna bidra till att utveckla mer lönsamma och innovativa affärsmodeller inom branschen.

 

Text: Thomas Kronhom, SLU (thomas.kronholm@slu.se)