En vanlig, och enkel, definition av en affärsmodell är sättet på vilket ett företag skapar och levererar värden. I FOBIA-projektets strävan efter ökad konkurrenskraft för skogliga entreprenadföretag är ett angreppsätt att befrämja utvecklandet av innovativa affärsmodeller. Detta är viktigt för att stimulera entreprenörskap i alla deltagande länder.

För just Sverige är affärsmodellernas utveckling vital för att vända den nuvarande situationen där den skogliga tjänstesektorn har en låg attraktionskraft i kombination med en generellt sett låg lönsamhet. Detta avspeglas i en låg investeringsförmåga och är därmed hämmande för innovation och entreprenörskap.

Det finns dock många exempel på framgångsrika entreprenadföretag, men den sammanställda kunskapen är liten kring hur framgång är kopplad till tillämpade affärsmodeller. Att kartlägga affärsmodeller på ett jämförbart sätt är viktigt för att möjliggöra analyser och ge förståelse för hur olika företag skapar värden, och för att identifiera möjligheter för ökad konkurrensförmåga.

Det allra första steget för att uppnå detta är att karaktärisera de affärsmodeller som tillämpas idag, vilket är en förutsättning för att kunna fortsätta forska kring deras utvecklingspotential. Forskningen inom FOBIA har hittills varit fokuserad på att utveckla ett ramverk för kartläggning och analys av de huvudsakliga komponenter som dagens affärsmodeller för skogsentreprenader utgörs av, för att möjliggöra jämförelser både inom och mellan länder.

För närvarande testas ett ramverk i de fyra deltagande länderna. Det pågår även en pilotstudie av hur digitala applikationer kan användas för att stödja affärsmodellerna. Samtidigt byggs kontaktnätverken upp och grunden läggs för de kommande storskaliga kartläggningarna av hur dagens entreprenadföretag är sammansatta och bedrivs. Projektpartners kan förbereda sig för enkäter och datainsamlingar under nästa år!

Emanuel Erlandsson, SLU, projektledare för arbetspaketet “Affärsmodeller”
emanuel.erlandsson [at] slu.se