FOBIA är ett interregprojekt finansierat av Northern Periphery and Arctic Program (NPA). Projektet syftar till att utveckla verktyg för att underlätta företagande och kompetensutveckling hos skogsentreprenörer och andra skogligt anknutna tjänsteleverantörer i Finland, Sverige, Skottland och Irland. Projektet koordineras av Naturresursinstitutet (Luke), och projektpartners är Arbetseffektivitetsföreningen TTS, Norra Karelens utbildningssamkommun (PKKY), Tietohippu Oy, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Skogsentreprenörerna (SE), University of the Highlands and Islands (UHI),Inverness College, Waterford Institute of Technology. För att ge expertis, vägledning och större räckvidd för projektet är även 11 partners från industrin och andra relevanta regionala organisationer inblandade.

I Norden domineras bioekonomin av skogsindustrin men i andra länder med mindre utvecklade skogsresurser, till exempel Skottland och Irland, är skogsindustrin en växande sektor. Eftersom produktionskapaciteten ökar tillsammans med den snabba utvecklingen av nya produkter kommer industrin att behöva skogliga tjänsteleverantörer som kan möta behoven av kapacitet och kompetens. Inom Irland förväntas t.ex. avverkningarna öka med 100 % de närmaste tio åren, medan de i Skottland beräknas öka med 30 %. I de finska och svenska NPA-områdena sysselsätter enbart avverkningsarbete stabilt ungefär 10 000 personer och har en stor betydelse för landsbygdsekonomin.

Betydelsen av entreprenörer har negligerats för den bioekonomiska boomen. Entreprenörernas tjänster är en viktig del av värdekedjan, och de är stora arbetsgivare, särskilt på landsbygden och i utflyttningsområden. Maskinentreprenörerna har vuxit, särskilt i Finland där en typisk entreprenör har flera maskiner. Utöver avverkning tillhandahåller de också kringtjänster som tidigare var arbetsuppgifter som kundföretagen utförde själva. Upphandling av uppdrag sker oftast genom budgivning, och därför behöver entreprenörer olika affärskunskaper för att vara konkurrenskraftiga. Utbildningar inriktade mot detta kompetensbehov är få och platserna fylls sällan på grund av begränsad tid, tillgänglighet och långa avstånd. Ett företag som är lönsamt kan varaktigt erbjuda arbetstillfällen inom sitt hemområde. Stöd till tjänsteleverantörer att expandera och förbättra sin verksamhet även kommer även att gynna kunderna, eftersom kapaciteten och förmågan att stabilt leverera tjänster av hög kvalitet på ett effektivt sätt är positivt för såväl skogens och skogssektorns utveckling som marknadens lönsamhet.

FOBIA strävar efter att identifiera och föreslå framgångsrika affärsmodeller för att hjälpa tjänsteleverantörer att utveckla sina verksamheter. Verktyg som syftar till att öka produktiviteten och övervaka lönsamheten kommer att utvecklas och pilottestas i samarbete med tjänsteleverantörerna. Välbefinnande är en viktig del av ett hälsosamt affärsklimat, och därför kommer även hänsyn tas till arbetsmiljön för entreprenörer och anställda. Projektresultaten kommer att användas vid utveckling av utbildningspaket som skogsentreprenörer kan använda var som helst, när som helst. Projektnyheter, pågående arbete och resultat kommer att kommuniceras i FOBIAs nyhetsbrev två gånger om året.