Mediatiedote 19.9.2019

Sovellus valmistui osana Luonnonvarakeskuksen vetämää metsäkoneyritysten liiketoimintaa kehittävää FOBIA-hanketta. Työkalu mahdollistaa harvennushakkuiden omavalvonnan korjuutyön ohessa.

Omavalvontasovelluksella voidaan tehdä erilaisten harvennusten ja energiapuun korjuun laadun valvontaa. Metsäkoneenkuljettaja voi tehdä omavalvonnan mittaukset helposti koneen ohjaamosta käsin. Sovellus käyttää puhelimen GPS-paikanninta ja se sisältää sekä ilmakuva- että maastokartat. Työkohdekuviot voi tehdä itse tai hyödyntää esimerkiksi metsään.fi -palvelusta saatavaa metsävaratietoa. Tiedonkeruu onnistuu myös tilanteessa, jossa tietoliikenneyhteyttä ei ole koska tiedot tallentuvat tällöinkin sovellukseen ja päivittyvät automaattisesti heti kun nettiyhteys on käytettävissä.

FOBIA-hankkeessa on rakentumassa sähköinen oppimisympäristö koneyrittäjien johtamiskoulutukseen. Työtehoseuran koordinoima modulaarinen koulutuspaketti, BOOST Site, tehdään kolmella kielellä neljään FOBIAn partnerimaahan. Koulutusta pilotoidaan kuluvan syksyn aikana Suomessa, Skotlannissa ja Irlannissa sekä keväällä 2020 myös Ruotsissa. Opiskelijoiden palautteen pohjalta sisältöjä kehitetään edelleen. Puunkorjuun omavalvonnan kouluttaminen osana koneyrityksen toimintoja on alalla uutta ja se tarjoaa koneyrittäjille mahdollisuuden kehittää puunkorjuun johtamista, viestintää ja laatua.

Puunkorjuun omavalvontatyökalu mahdollistaa koealojen sijainnin ja tietojen tallentamisen halutulle karttapohjalle. Koealatiedot ovat välittömästi nähtävillä esimerkiksi puunostajalla ja metsänomistajalla. Kuvakaappaus ohjelmasta: Wuudis Solutions Oy

”Omavalvonta kuuluu keskeisenä osana koneyrittäjien työkalupakkiin. Sovellus on mikkeliläisen Wuudis Solution Oy:n toteuttama, ja se tarjoaa helppokäyttöisen tavan kouluttaa omavalvontaa yrittäjille”, kertoo koulutuspaketin koordinaattori Arto Kettunen FOBIA-hankkeesta

Sovellus sisältää omavalvonnan toimintojen ohella yksinkertaisen työohjeistuksen harvennushakkuille. ”Halutessaan yrittäjät voivat laajentaa omavalvontaa kattamaan kaikki puuntuottamisen ja metsänhoidon vaiheet maanmuokkauksesta, istutukseen, taimikonhoitoon ja harvennuksiin Wuudis Business -palvelun avulla”, toteaa toimitusjohtaja Seppo Huurinainen Wuudis Solutionilta. Palvelussa tiedot välittyvät automaattisesti päämiehelle tai laskun maksavalle metsänomistajalle kuvien kera.

TTS Työtehoseura

TTS Työtehoseura on valtakunnallinen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatio, joka kouluttaa vuosittain noin 8 000 opiskelijaa eri alojen ammattilaisiksi. Lisäksi Työtehoseura toteuttaa vuosittain noin 80 työelämän kehittämis- ja tutkimushanketta. Lisätietoa: www.tts.fi

Wuudis Solutions Oy

Wuudis Solutions Oy tuottaa biotalouden arvoketjujen kaikille toimijoille big dataa, tekoälyä, koneoppimista ja mobiilia teknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja, joilla voidaan tehostaa toimintaa ja minimoida kustannuksia sekä ympäristövaikutuksia. Lisätietoa: http://www.wuudis.com.

FOBIA-projekti

FOBIA-projektin tavoite on vahvistaa Suomen, Ruotsin, Skotlannin ja Irlannin pohjoisilla ja syrjäseuduilla toimivien metsäpalveluyritysten kilpailukykyä. Projektin taustalla on tarve parantaa metsäpalveluyritysten kykyä vastata uusiin vaatimuksiin. Yritysten suorituskykyä kehitetään esittelemällä uusia liiketoimintamalleja, tarjoamalla työkaluja toiminnallisen tehokkuuden parantamiseen sekä kehittämällä yrittäjien liiketoimintaosaamista erityisesti sähköisiä alustoja hyödyntäen.

Lisätietoja:

Arto Kettunen, koordinaattori
+358 50 045 4017
arto.kettunen@tts.fi

Seppo Huurinainen, CEO
+358 44 581 4950
seppo.huurinainen@wuudis.com